Обявена е защитена местност „Есетрите - Ветрен” на река Дунав

На празника на река Дунав 29 юни е обявена нова защитена местност „Есетрите - Ветрен”. С обявяването й се цели опазването на местообитанията на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби, които предпочитат за място на размножаване каменисти терени с бързо течение на реката.

Територията е в участък от река Дунав, в землището на село Ветрен, община Силистра, и е с площ 2884 дка. В границите на защитената местност се забранява добив на инертни материали от коритото на река Дунав и драгиране на дъното на реката. Недопустимо е и изхвърляне на отпадъци, заустване на непречистени отпадъчни води, строителство на хидротехнически съоръжения, нарушаване на естествените хидро-морфологични процеси, както и евентуално пренасочване и забавяне на водните течения и затваряне на страничните ръкави на реката в участъка.

Заповедта за обявяването е издадена по предложение на WWF – България, което беше внесено през април тази година. В изпълнение на Закона за защитените територии Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе трябва да отрази новата защитена територия в кадастралната карта и регистрите за землището на село Ветрен.

Река Дунав в българо-румънския й участьк е единственото място в Европа, където все още се размножават 4 вида есетрови риби, макар и в много ниска численост . Основната цел на обявяването на ЗМ „Есетрите - Ветрен“ е опазването на единственото установено в българо-румънския участьк на река Дунав, кьм момента, място за отхранване на излюпените през годината млади есетрови риби. Тук са установени и четирите, все още размножаващи се в река Дунав вида есетри. Три от тях - моруна (Ним huso), пъструга (Acipenser stellatus) и руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii) са включени в Българската червена книга и в международна а червена книга (IUCN Red List), в категорията критично застрашени. Четвъртият вид - чига (Acipenser ruthenus) е в категорията застрашен от изчезване. Младите есетри използват  рибарската тона край село Ветрен за почивка и хранене в процеса на тяхната дълга миграция към Черно море.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.