Методите за намаляване на биогени във влажните зони бяха обсъдени в двудневна кръгла маса

Експерти на РИОСВ-Русе обсъдиха с колеги и научни специалисти методите за намаляване на биогените във влажните зони на кръгла маса. Събитието се проведе в град Силистра и резервата „Сребърна“  на 13 и 14 октомври, като участие взеха представители местната власт, институции, неправителствени организации и др. заинтересовани страни.

Провеждането на кръглата маса  е част от мерките за популяризиране на влажната зона и защитените видове местообитания и добър повод за обмяна на добри практики в рамките на проекта, изпълняван от РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.

Проблемите с увеличаване разпространението на тръстиката и друга влаголюбива растителност (сива върба) са свързани с повишеното количество биогенни елементи в почвата и водите. Това води до превземане на водните площи от растителността и промяна на характеристиките на екосистемите. Подобни процеси се наблюдават в езерата от Бургаския езерен комплекс, Шабленското и Дуранкулашкото езеро, и в  блатата в Природен парк „Персина“, споделиха участниците в кръглата маса.

През последните 20 г. в поддържан резерват  „Сребърна“ покритието на плаващите острови (кочки)  със сива върба е нараснало от 5% до 55%. Това води до понижаване на плаваемостта им, като при ниски водни нива те по-плътно прилягат към дъното, корените на върбите се вкореняват в уплътнената тиня и подлежащия под нея твърд субстрат. След прекъсването на връзката с реката, а по-късно спиране на изнасянето на тръстиката, в езерото настъпват гнилостни процеси (еутрофикация), в резултат на голямото количество биомаса, която само се натрупва без практически да напуска екосистемата. По тази причина дейностите, предвидени по проекта за намаляване на биогените  са свързани с отстраняване на кочки и драгиране на тиня в централното водно огледало.

До края на ноември следващата година ще бъдат окосени терени на площ  900 дка, а количeството на тинята, която ще бъде драгирана е  около 50000 м3, с дълбочина от 1,00 м. Всички дейности ще извършват в извън размножителния период на защитените видове, при строг  биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите.

Участниците във форума, областният управител Николай Неделчев,  зам.-областният управител на Област Силистра Димитър Тодоров на терен се запознаха с работата на многофункционалната машина за косене на тръстика и драгиране на езерото, закупена по проекта. https://www.youtube.com/watch?v=UFKUKMe-Iyo

Към настоящия момент се извършват подготвителните дейности с косене на пробни площадки от изпълнителя на дейността.  

Проект: „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна“

13 10 2022 Silistra   14 10 2022 1 Pontona
Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.