Борбата с инвазивните видове и устойчивото управление на влажните зони във фокуса на работно посещение по проекта на РИОСВ-Русе

Борбата с инвазивните растителни видове и устойчивото управление на влажните зони бяха предмет на работното посещение в Португалия на екипа по проекта, който РИОСВ-Русе изпълнява на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. Работното посещение се реализира през втората половина на септември, в северната част на страната, в рамките на дейностите, свързани с популяризиране на влажната зона и обмяна на добри практики на проект: „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

В рамките на работната визита са посетени лагуните на Бертиандос, които са част от Национален парк и Центъра за мониторинг и интерпретация на устието на река Лима. В двете защитени местности се води активна борба с инвазивните видове - пампаска трева и австралийска акация, които се развиват бързо и завземат територията на евкалипта, черната елша и корковия дъб, които се отглеждат и със стопанско значение. Демонстрирани са методи за борба и справяне с агресивните видове чрез опръстеняване и премахване на част от кората на дърветата.

В сърцевинната зона на националния парк се полагат усилия за опазване на биологичното разнообразие и се изпълняват поддържащи дейности за нормалното функциониране на екосистемите. Поралелно с това, в рамките на външните зони, са изградени туристическа инфраструктура, къмпинги за устойчив туризъм и спорт, природонаучни дейности и познавателен туризъм. Широко са  застъпени образователните занятия с деца. Двете зони се управляват от общините, по концепция, наподобяваща тази на биосферните паркове, какъвто е резервата „Сребърна“, т.е политиките по опазване на биологичното разнообразие са обвързани с тези на развитието на региона и устойчивото ползване на природните ресурси.

Проектът на РИОСВ-Русе върви към своя финал. В момента се извършват заключителни дейности по изграждането на „Западен канал с преливник“ и  намаляване притока на биогени в езерото.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.