На 3 ноември отбелязваме Международния ден на биосферните паркове

Трети ноември е определен за Международен ден на биосферните паркове през 2021 г. с Решение на Генералната конференция на ЮНЕСКО. „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“ са четирите български биосферни парка, обявени през 2017 г. по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО. Номинирането им една година по-рано е подкрепено и от местните общности, и от отговорните институции.

Биосферните паркове представляват територии, символизиращи хармоничното съжителство между човека и природата. Целта им е да стимулират устойчиво икономическо развитие на съответните региони, основаващо се на чиста и съхранена природа и на производството и предлагането на сертифицирани местни продукти. Те са обединяваща платформа, която осигурява участието на всички заинтересовани страни при управлението и взимането на решения за съответната територия.

В съвременните биосферни паркове освен зони за строга защита, се обособяват и „буферни“ зони, както и „преходни“ зони, в които се поощрява прилагането на устойчиви стопански практики, основани на екосистемните услуги и предимствата от близостта със защитената територия.

Инициативата на ЮНЕСКО за честване на Ден на биосферните паркове представлява покана и възможност за всички да се вдъхновят и почерпят опит от решенията и добрите практики, които вече се прилагат в тези обекти на ЮНЕСКО, като моделни територии за устойчиво развитие.

МОСВ отбелязва днешния Международен ден на биосферните паркове, като предоставя фотографии за българските територии и подчертава потенциала им да способстват за привличане на туристи и развитие на природосъобразен туризъм. 

Информационните клипове за всеки от четирите български биосферни парка са изработени съвместно с Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата“ и регионалните подразделения на Министерство на околната среда и водите, които участват в управлението на съответните територии – Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и регионалните инспекции по околната среда и водите в Пловдив, Русе и Бургас.

Представени са природни и културни обекти, вкл. нематериално наследство  -  характерни занаяти, традиции и обичаи, които увеличават привлекателността на съответните региони и допринасят за развитието на устойчив туризъм.

На линковете по-долу може да се насладите на красотата и уникалността на българските биосферни паркове!

  • БП  „Сребърна“

https://mabbg-abv.cincopa.com/watch/AwNAAFvtQtmt

  • БП „Централен Балкан“

https://mabbg-abv.cincopa.com/watch/AsKALEfxQ5t8

  • БП  „Червената стена“

https://mabbg-abv.cincopa.com/watch/AcBAvGfdQxD7

  • БП „Узунбуджак“

https://mabbg-abv.cincopa.com/watch/AIEASEfIQRRr

За Биосферен парк „Сребърна“ са определени три зони – сърцевинна, буферна и външна. Сърцевинната зона обхваща площ от 8920,519 дка и представлява поддържан резерват съгласно Закона за защитените територии, включваща  естествено еутрофно езеро, разположено на брега на р. Дунав. Основните консервационни цели на зоната са свързани с опазване на гнездовите местообитания на редица видове птици, сред които ключовите къдроглав пеликан, малък корморан, белоока потапница, сива гъска, редица видове чапли и др. Буферната зона на БП „Сребърна“  е с площ от 4200,056 дка и обхваща съседните на сърцевинната зона терени –пасищни, земеделски и горски площи. В нея е включена площта на защитена местност „Пеликаните”. В границите й  попадат  две защитени зони от мрежата Натура 2000 - BG0000241 „Сребърна” за опазване на дивите птици и BG0000241 „Сребърна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Външната преходна зона  включва цялата територия на община Силистра.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.