25 къщички за наблюдение на сънливци са поставени във Ветовско

Експерти на РИОСВ - Русе се включиха вчера в поставянето на 25 къщички за наблюдение на сънливци в горски масив, в землището на Ветово, област Русе. Новите дървени „домове“ са предназначени за обитание на три от четирите вида сънливци, срещащи се в България - Лещников (Muscardinus avellanarius - 1341), Горски (Dryomys nitedula - 1342) и Мишевиден сънливец (    Myomimus roachi - 2617). Къщичките представляват най-доброто решение за дългосрочен мониторинг и са важен инструмент при изпълнението на природозащитни мерки за опазването им, като доказано повишават плътността на популациите на защитените видове. Те са специално проектирани, с входни отвори, обърнати към дървесния ствол.

Гризачите ще са обект на тригодишен мониторинг, част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) на Изпълнителна агенция по околна среда. Теренните наблюдения са възложени на специалисти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, съвместно с експерти на екоинспекцията, като ще се осъществяват два-три пъти годишно.

За целта на мониторинга на защитените видове, подобни къщички вече са  поставени в горски масиви край поддържан резерват „Сребърна“, като същата акция предстои да се осъществи и в местност край с. Гарван, община Ситово. На практика, трите горските масива попадат в Защитени зони по Директивата за местообитанията от мрежата Натура 2000, съответно - BG0000608 „Ломовете“ за област Русе, BG0000530 „Пожарево-Гарван“ за Силистра и BG0000169  „Лудогорие-Сребърна“ за област Разград. Общо за контролираната от РИОСВ-Русе територия ще се наблюдават 75 къщички, по специално изготвена за целта методика за всеки от видовете.

Сънливците обитават горските и извънселищните райони, където има орехови и лешникови дървета, с чиито листа, семена и плодове се хранят. Наименованието си носят от това, че през по-голямата част от годината (от ноември до май) спят зимен сън, изпадайки в хибернация. Сънливците раждат веднъж, най-много два пъти годишно, най-често през през юли-август, по 4-6 малки.  Гнездят в хралупи на дървета (някои видове и на открито по клоните на храсти и дървета), в тавани на хижи и стопански постройки (главно големият сънливец). Сънливците са нощни животни – през деня спят, а нощем са активни, събират орехи и лешници и ги складират в близост до гнездата си.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.