Над 4 милиона лева ще се инвестират в устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе започна реализацията на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96). Със заповед № РД-520/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите на РИОСВ-Русе като бенефициент по проекта е одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26). Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Времетраенето на проекта е от 02.07.2012 г. до 31.03.2015 г.

Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) предвижда:

  • поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна” и резерват  „Бели Лом”;
  • проучвателни дейности на биологичното разнообразие и екосистемите в двата резервата: във връзка с актуализиране на Плана за управление на ПР „Сребърна”, в т.ч. и на ЗМ „Пеликаните”; инвентаризация на видовия състав и на състоянието на горските екосистеми в Р „Бели Лом” във връзка с изготвяне на План за управление на Резерват „Бели Лом” и  на Защитена местност „Ломия”;
  • възстановяване на съществуваща посетителска инфраструктура в ПР „Сребърна”, маркиране на границите на двата резервата и поставяне на маси и пейки за посетители в Р „Бели Лом”;
  • благоустрояване на местата за спортен риболов на територията на ПР „Сребърна”. Изграждане на понтонна лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” на мястото на съществуваща полуразрушена наколна платформа;
  • ремонтни дейности в Природонаучен музей-с. Сребърна и в административната сграда на ПР „Сребърна”;
  • създаване на система за непрекъснато видео наблюдение на ПР „Сребърна”;
  • ремонт (отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др.) на противопожарните пътища в ПР „Сребърна”;
  • информационно обезпечаване на  територията на резерватите в т. ч.  изработване на табели, информационни табла и билбордове  и подмяна на съществуващите указателни табели и табла в Р „Бели Лом” и др.
  • изработване на самостоятелна Интернет страница на поддържан резерват „Сребърна” с адрес: www.srebarnalake.com, която ще осигури информационно обезпечаване и прозрачност за състоянието на резервата.
Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.