С реализацията на дейностите по проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” подържан резерват „Сребърна” ще превърне в атрактивно място за природолюбителите

С предвидените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” РИОСВ-Русе ще реализира редица поддържащи и възстановяващи мерки, целящи подобряване на състоянието на екосистемите и устойчиво управление на защитените територии. Това стана ясно на провелата се на 20 февруари пресконференция в град Силистра за представяне основните цели на проекта, проведените процедури до настоящия момент и предстоящите събития през 2014 г., организирана за представители на медиите и институциите в региона.

На пресконференцията участие взе част от екипа за управление. Директорът на РИОСВ-Русе Дауд Ибрям очерта основните приоритети на проекта. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лв.от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 леванационално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

До 31 март 2015 г. ще се актуализира Плана за управление на ПР „Сребърна” и ще се изготвят такива на резерват „Бели Лом”, ЗМ „Пеликаните” и ЗМ „Ломия”. Документите са важна предпоставка за  устойчивото управление на двата резервата и прилежащите им защитени местности.Поддържащите и възстановителни дейности предвиждат почистване на канала, свързващ езерото Сребърна с река Дунав от наноси и саморасла растителност, изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво и създаване на Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп. Проектът предвижда също ремонтни дейности на административната сграда в ПР „Сребърна” и Природонаучния музей в селото, възстановяване на посетителската инфраструктура в резервата и информационно обезпечаване с табели.

За популяризиране на ПР „Сребърна” се предвиждат редица мерки като отпечатване на информационни и рекламни материали, изработване на 3D макети, образователни пакети за три възрастови групи, кампании, свързани с опазване на влажните зони и биоразнообразието на резервата. За предстоящите събития и новини, свързани с проекта информация може да бъде намерена на самостоятелната интернет страница на ПР „Сребърна” с адрес: www.srebarnalake.com.

Етапите на реализация на проекта и проведените процедури можете да видите тук

План за  организиране и провеждане на  кампании отвори

 

 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.