Успешно приключи проекта за залесяване с местни видове в Поддържан резерват „Сребърна”

Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе приключи успешно изпълнението на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове (ИВ) и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в ПР „Сребърна”.

Проектът се реализира по Процедура № BG161PO0005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и възлиза на стойност 1 364 165 лева.

Засадени са 31 048 бр. фиданки от видовете бяла върба, бяла топола, ясен, бряст и дъб, на обща площ 303 декара, извършени са ремонтни дейности на двете хидротехнически съоръжения (шлюзове) на територията на резервата и почистване от  дървета, храсти и отпадъци по протежение на канала около тях.

В рамките на проекта са изготвени и отпечатани Ръководство за успешна борба с инвазивните видове и  методика и ръководство за възстановяване и управление на местообитание с код 91ЕО*. 

            Дейностите по проекта са регламентирани в действащия План за управление на ПР Сребърна” (проект 1.2.2.): Подмяна на хибридната топола от резервата”. Предвидена е смяна на хибридната топола, чер бор, миризлива върба, гледичия и акация (салкъм) с местна (автохтонна) дървесна и храстова растителност.

Хибридната топола е залесявана масово пред миналия век като бързорастящ стопански дървесен вид на мястото на изсечените естествени крайречни гори.

Премахването на хибридната топола в северната част на резервата е извършено през 2006-2007 г. При проведени задълбочени теренни проучвания от специалисти през пролетта на 2011 г. е установено наличието на следните неместни (алохтонни) дървесни видове на територията на резервата: ясенолистен явор, пенсилвански ясен, айланд (див орех), акация, гледичия и аморфа.

В рамките на проекта е извършено опръстеняване и пречупване единствено на дървета от видовете пенсилвански ясен и ясенолистен явор. Дървета от видовете: аморфа, айлант, акация и гледичия реално няма да се премахват от терена, т.к. същите не представляват заплаха за местообитание 91 Е0* Алувиални гори с Alnusglutinosa (черна елша) и Fraxinusexcelsior (планински ясен), подтип В”.

Всички горскостопански дейности в ПР Сребърна” са извършени от квалифицирани специалисти и обучен персонал.

 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.