Приключи дейността по премахване на самораслата растителност по провопожарния път в ПР „Сребърна”

            Приключи първият етап от почистването от дървесна и храстова издънкова (саморасла) растителност на сервитутите на източния противопожарен път към ПР „Сребърна” в посока от северния шлюз към южния шлюз и след него с дължина 3 км и по западния път: отсечката след местността „Тодоранка” до носа на хълма „Коджабаир” с дължина 2 км.

            Това са част от дейностите, предвидени за 2013 г., в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом” по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, одобрен за финансиране със Заповед № РД-521/12.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Комисията, представена от част екипа за управление и изпълнителя  прие изпълнението на работата през първия етап. Същата отговаря по количество и качество, включително e извършено транспортиране на растителните отпадъци съгласно техническата спецификация и офертата към договора.

            Почистване от саморасла растителност е предвидено като дейност и през настоящата година, като участъците и дължината им ще бъде 5 км.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.