С изпълнението на ремонтните дейности, Природонаучният музей в с. Сребърна ще се превърне в модерен информационно-образователен център

На 10 април 2014 г., на публична церемония в с. Сребърна, в присъствието на представители на държавната и местната власт, журналисти и други заинтересовани лица бе даден старта на строително-ремонтните дейности на Природонаучния музей и административната сграда към резервата. Те са част от реализацията на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, изпълняван от РИОСВ-Русе и одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. С изпълнението на строително-ремонтните дейности, Природонаучният музей в с. Сребърна ще се превърне в съвременен посетителки и информационно-образователен център. Предвижда се ремонт на покривните полета, топлоизолация, осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, благоустрояване на района, оборудване на библиотеката и залата за посетители. В административната сграда на резервата ще бъде извършена реконструкция на помещения и обособяване на „Център за управление”, в който ще се помещава техниката за осигуряване на непрекъснато наблюдение на биосферния резерват. Стойността на строително-ремонтните дейности е 617 719.47 лв. без ДДС. Очаква се те да приключат в края на месец май 2014 г. Превръщането на музея в съвременен информационно-образователен център е дейност, която е предвидена в Плана за управление на ПР „Сребърна” и в Плана за действие за къдроглавия пеликан. Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) се изпълнява от РИОСВ-Русе от юли 2012 г. Със заповед № РД-521/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите е одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26). Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Проектът предвижда четири основни групи дейности: поддържащи и възстановителни, рехабилитация на туристическата инфраструктура и капитално строителство, изработване на информационно-образователни пакети и разработване/актуализация на планове за управление на двата резервата и прилежащите им защитени територии-бивши буферни зони.
Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.