Предстоят срещи във връзка с началото на пожароопасния сезон в защитените територии - изключителна държавна собственост

Експерти на РИОСВ-Русе ще проведат работни срещи в Областна администрация Силистра на 24 април от 11 ч., в Община Разград на 29 април 11 ч. и на 30 април от 10.30 ч. в Община Ветово с представители на общините и отговорните институции за осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост. За територията, контролирана от РИОСВ-Русе такива са Поддържан резерват „Сребърна” (област Силистра) и Резерват „Бели Лом” (области Русе и Разград). Срещите се провеждат в изпълнение на заповедта на министъра на околната среда и водите РД-266/01.04.2014 г., с която периодът 1 април – 31 октомври 2014 г. е обявен за пожароопасен. Целта е предварителна подготовка за предотвратяване възникването на пожари през летните месеци, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешното им гасене. РИОСВ-Русе подготвя писма до съответните общини, чийто землища попадат в защитените територии да осъществят контрол за спазване на забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до защитени територии, да спазват разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, да сформират гасачески групи от доброволци от местното население и осигуряване на оборудване за гасене на пожари. Кметовете на населените места следва да информират населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите.
Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.