С реализацията на дейностите по проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” ще бъде изготвен План за управление на Резерват „Бели Лом”

С реализацията на предвидените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” ще бъдат изготвени Планове за управление на резерват „Бели Лом” и на ЗМ „Ломия”.

Това стана ясно на провелата се работна среща в община Разград на 29 май 2014 г. за обсъждане на превантивните мерки през пожароопасния сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост, какъвто е резерватът с представители на местни органи и институции. Г-жа Светлана Иванова в качеството си на ръководител на проекта представи четирите основни дейности: поддържащи и възстановителни, рехабилитация на посетителската инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми, планиране и оптимизация на управлението и мерки за публичност. Голяма част от дейностите по проекта са насочени към поддържан резерват „Сребърна”, тъй като статутът на защитената територия го позволява. Те са свързани с почистване на захранващия канал от растителност, изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав, с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата – проучване на терена и проектиране, изграждане на системата, закупуване на мобилна лаборатория и др. За резерват „Бели Лом” се предвижда също поставяне на табели за обозначаване на двете еко-пътеки и дървени пейки, маси и кошчета за посетителите. Предвидено е да бъдат изготвени материали за резервата като част от образователните пакети за три възрастови групи. Повече информация за реализацията проекта и резерват „Бели Лом” може да бъде намерена на самостоятелната интернет страница на адрес: www.srebarnalake.com. Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) се изпълнява от РИОСВ-Русе и е одобрен със заповед № РД-520/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите. Стойността на одобрена та безвъзмездна финансова помощ е 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26). Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.