Актуализирана е площта на защитена местност „Пеликаните”

Актуализирана е площта на защитена местност „Пеликаните” със заповед на министъра на околната среда и водите (РД-202/2014 г.). Актуализацията е направенa след отразяване на границата на защитената територия в цифровите модели в Картата на възстановената собственост - землища с. Сребърна и с. Ветрен и в Кадастралната карта на гр. Айдемир.

Защитена местност „Пеликаните” представлява бивша буферна зона на поддържан резерват „Сребърна”. От 5428 дка при обявяването й през 1983 г. сега тя е 4200.056 дка. Намаляването на площта й е за сметка на увеличаване площта на резервата.

На територията й са забранени строителство с изключение на пречиствателни и обслужващи съоръжения, свързани с поддържане или подобряване на екологичното състояние на резервата. Забранява се пускането на домашни водоплаващи птици, разкриването на кариери, ловуване, през периода на гнездене и отглеждане на малките на къдроглавия пеликан, залесяване с неместни дървесни видове и замърсяване на терени с битови, промишлени и други отпадъци.

В проекта „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, който се изпълнява от РИОСВ-Русе са предвидени мерки по отношение на защитената територия. Ще бъде изготвен План за управлението й, заедно с актуализацията на действащия на ПР „Сребърна” и възстановяване и рехабилитация на туристическата инфраструктура. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.