Обновена е посетителската инфраструктура по източния и западния противопожарен път на ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2221 пъти
Извършена е рехабилитация на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура съгласно Плана за управление на ПР „Сребърна” в Защитена местност „Пеликаните”. Това покрива територията на двата противопожарни пътя – източният от местността „Фазанарията” до южния шлюз и западният от Природонаучния музей до местността „Коджабаир”. Ремонтирани са съществуващите беседки, пейки и маси. Изцяло са възстановени двете наблюдателни кули, парапетите, мостчетата, кошчетата…
Продължава...

3 D макети ще показват местообитанията на защитени видове в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2407 пъти
Два 3 D макета ще показват характерните особености на Поддържан резерват „Сребърна” – местообитания, гнездовите колонии на къдроглавия пеликан, немия лебед, корморани и чапли, движението на водните маси, връзката на езерото с река Дунав и др., информация и звуци на обитателите защитената територия. Макетите са в хоризонтален мащаб 1:6300 с размери 790 х 940 мм. Единият макет е  предоставен на…
Продължава...

Доставено е оборудване и консумативи за мини-лаборатория в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2316 пъти
В изпълнение на „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96), финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в поддържан резерват „Сребърна” са доставени техническото оборудване и консумативите за обособяване на мини-лаборатория. Тя е част от поръчката за изграждане на експертна система…
Продължава...

Започват дейностите по рехабилитация и изграждане на туристическата инфраструктура в ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом”

  • Прочетена: 1729 пъти
На 13 юни 2014 г. с публична церемония се даде началото на дейностите по рехабилитация и възстановяване на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура в Поддържан резерват „Сребърна” и изграждане на тази в Резерват „Бели Лом”. Едновременно с това ще започне изграждане на понтонен кей/лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” в езерото Сребърна и ремонт/отстраняване на пропадания, прочистване на канавки…
Продължава...

РИОСВ-Русе отправи покана към институции за номиниране на граждани с принос към популяризиране на ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 1448 пъти
РИОСВ-Русе отправи покана към институции от Област Силистра да номинират личности в пет категории, които чрез дейността си са  допринесли за популяризирането на Поддържан резерват „Сребърна”. Допитването е в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура №BG161PO0005/11/3/3.2/05/26, по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”…
Продължава...

Класирани са приложните творби в конкурса на РИОСВ-Русе за Деня на биоразнообразието

  • Прочетена: 2091 пъти
Комисия в състав експерти-биолози на РИОСВ-Русе и гост-оценители класираха постъпилите 28 приложни творби за конкурса, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май. Обект на конкурса са водоплаващите птици, обитаващи Поддържан резерват „Сребърна”. Сред тях има макети на най-популярните видове - къдроглав пеликан, белоока потапница, ням лебед и др. Победители в индивидуалните участия са възпитаници на учебни заведения в…
Продължава...

От 24 май е разрешен спортният риболов в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2336 пъти
Директорът на РИОСВ-Русе Дауд Ибрям издаде заповед, с която от 24 май  2014 година разрешава извършването на спортен риболов в Поддържан резерват „Сребърна”. Участъците, които любителите на риболова могат да използват са: от почивен дом „Сребърна” в землището на село Сребърна, в южна посока по протежение на 400 метра до местността „Канаричката” и брега на река Дунав в границите на…
Продължава...

22 май е обявен за Международен ден на биологичното разнообразие

  • Прочетена: 2046 пъти
Международният ден на биологичното разнообразие - 22 май е провъзгласен от Организацията на обединените нации, с цел да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа по въпросите на биологичното разнообразие. На този ден през 1992 г. Общото събрание на ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие. Темата на Международния ден на биологичното разнообразие за 2014 г. е „Островно биоразнообразие“.…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.