Почистени и обозначени са двете екопътеки в резерват „Бели Лом”

  • Прочетена: 3295 пъти
Днес, 3 септември 2014 г. на публична церемония край х. Кривня (община Ветово) бяха представени двата пешеходни туристически маршрута в резерват „Бели Лом”. Те са регламентирани със Заповед РД – 377/29.03.2005 г. на Министъра на околната среда и водите, но до настоящия момент не са извършвани никакви поддържащи дейности. Пътеките са почистени от саморасла растителност, обезпаразитени са и са обособени…
Продължава...

С публична церемония бе открит обновеният Природонаучен музей в с. Сребърна

  • Прочетена: 2485 пъти
На 2 септември 2014 г. в сградата на Природонаучния музей в с. Сребърна се проведе публична церемония за приключване на четири дейности по изпълнявания от РИОСВ-Русе проект – ремонт на музея и административната сграда на Поддържан резерват „Сребърна”, рехабилитация и възстановяване на изградената посетителска инфраструктура в ЗМ „Пеликаните”, отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др. на противопожарните пътища и…
Продължава...

Експертна система отчита водните нива на хидротехническите съоръжения в Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 1782 пъти
Извършени са доставка и монтаж на техническо оборудване за „Експертна система” за отчитане на водните нива и температурата при северен и южен шлюз на Поддържан резерват „Сребърна”. Системата е предназначена да подпомага мониторинга и управлението на водния режим. Тя също има за цел да „алармира” при отчетени критично ниски нива на водата в езерото. Събраните данни от монтираните нивомери, термометри…
Продължава...

Природонаучният музей в с. Сребърна ще посреща обновен любителите-орнитолози

  • Прочетена: 2159 пъти
Приключиха строително-ремонтните работи в Природонаучния музей в с. Сребърна и административната сграда към резервата. В комфортна обстановка и чрез изцяло преаражирани витрини природолюбителите ще се запознават с уникалното биологичното разнообразие на Поддържан резерват „Сребърна”. Изпълнението на ремонтните работи са част от реализацията на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по…
Продължава...

Обновена е посетителската инфраструктура по източния и западния противопожарен път на ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2331 пъти
Извършена е рехабилитация на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура съгласно Плана за управление на ПР „Сребърна” в Защитена местност „Пеликаните”. Това покрива територията на двата противопожарни пътя – източният от местността „Фазанарията” до южния шлюз и западният от Природонаучния музей до местността „Коджабаир”. Ремонтирани са съществуващите беседки, пейки и маси. Изцяло са възстановени двете наблюдателни кули, парапетите, мостчетата, кошчетата…
Продължава...

3 D макети ще показват местообитанията на защитени видове в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2598 пъти
Два 3 D макета ще показват характерните особености на Поддържан резерват „Сребърна” – местообитания, гнездовите колонии на къдроглавия пеликан, немия лебед, корморани и чапли, движението на водните маси, връзката на езерото с река Дунав и др., информация и звуци на обитателите защитената територия. Макетите са в хоризонтален мащаб 1:6300 с размери 790 х 940 мм. Единият макет е  предоставен на…
Продължава...

Доставено е оборудване и консумативи за мини-лаборатория в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2496 пъти
В изпълнение на „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96), финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в поддържан резерват „Сребърна” са доставени техническото оборудване и консумативите за обособяване на мини-лаборатория. Тя е част от поръчката за изграждане на експертна система…
Продължава...

Започват дейностите по рехабилитация и изграждане на туристическата инфраструктура в ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом”

  • Прочетена: 1898 пъти
На 13 юни 2014 г. с публична церемония се даде началото на дейностите по рехабилитация и възстановяване на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура в Поддържан резерват „Сребърна” и изграждане на тази в Резерват „Бели Лом”. Едновременно с това ще започне изграждане на понтонен кей/лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” в езерото Сребърна и ремонт/отстраняване на пропадания, прочистване на канавки…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.