Доставено е оборудване и консумативи за мини-лаборатория в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2470 пъти
В изпълнение на „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96), финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в поддържан резерват „Сребърна” са доставени техническото оборудване и консумативите за обособяване на мини-лаборатория. Тя е част от поръчката за изграждане на експертна система…
Продължава...

Започват дейностите по рехабилитация и изграждане на туристическата инфраструктура в ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом”

  • Прочетена: 1858 пъти
На 13 юни 2014 г. с публична церемония се даде началото на дейностите по рехабилитация и възстановяване на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура в Поддържан резерват „Сребърна” и изграждане на тази в Резерват „Бели Лом”. Едновременно с това ще започне изграждане на понтонен кей/лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” в езерото Сребърна и ремонт/отстраняване на пропадания, прочистване на канавки…
Продължава...

РИОСВ-Русе отправи покана към институции за номиниране на граждани с принос към популяризиране на ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 1550 пъти
РИОСВ-Русе отправи покана към институции от Област Силистра да номинират личности в пет категории, които чрез дейността си са  допринесли за популяризирането на Поддържан резерват „Сребърна”. Допитването е в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура №BG161PO0005/11/3/3.2/05/26, по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”…
Продължава...

Класирани са приложните творби в конкурса на РИОСВ-Русе за Деня на биоразнообразието

  • Прочетена: 2231 пъти
Комисия в състав експерти-биолози на РИОСВ-Русе и гост-оценители класираха постъпилите 28 приложни творби за конкурса, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май. Обект на конкурса са водоплаващите птици, обитаващи Поддържан резерват „Сребърна”. Сред тях има макети на най-популярните видове - къдроглав пеликан, белоока потапница, ням лебед и др. Победители в индивидуалните участия са възпитаници на учебни заведения в…
Продължава...

От 24 май е разрешен спортният риболов в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2483 пъти
Директорът на РИОСВ-Русе Дауд Ибрям издаде заповед, с която от 24 май  2014 година разрешава извършването на спортен риболов в Поддържан резерват „Сребърна”. Участъците, които любителите на риболова могат да използват са: от почивен дом „Сребърна” в землището на село Сребърна, в южна посока по протежение на 400 метра до местността „Канаричката” и брега на река Дунав в границите на…
Продължава...

22 май е обявен за Международен ден на биологичното разнообразие

  • Прочетена: 2201 пъти
Международният ден на биологичното разнообразие - 22 май е провъзгласен от Организацията на обединените нации, с цел да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа по въпросите на биологичното разнообразие. На този ден през 1992 г. Общото събрание на ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие. Темата на Международния ден на биологичното разнообразие за 2014 г. е „Островно биоразнообразие“.…
Продължава...

Езерото Сребърна се захранва със свежи води от река Дунав

  • Прочетена: 2209 пъти
            На 19 май 2014 г. е отворен южният шлюз в Поддържан резерват „Сребърна”. Целта е захранването на езерото със свежи води от река Дунав. Шлюзът ще бъде отворен поне 48 часа, след което ще се вземе решение за затварянето му. Нивото на водата в захранващия канал е 330 см, а при голямо водно огледало 230 см. Обстановката в резервата…
Продължава...

Актуализирана е площта на защитена местност „Пеликаните”

  • Прочетена: 2437 пъти
Актуализирана е площта на защитена местност „Пеликаните” със заповед на министъра на околната среда и водите (РД-202/2014 г.). Актуализацията е направенa след отразяване на границата на защитената територия в цифровите модели в Картата на възстановената собственост - землища с. Сребърна и с. Ветрен и в Кадастралната карта на гр. Айдемир. Защитена местност „Пеликаните” представлява бивша буферна зона на поддържан резерват…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.