Отбелязваме Деня на Земята с кампания в защита на биологичните видове

 • Прочетена: 0 пъти

Мотото на инициативите за Деня на Земята 22 април – „В природата нищо не съществува само“ (Рейчъл Карсън[1], 1962), акцентира върху това, че всички живи същества имат незаменима стойност и всеки вид има уникална роля в сложната мрежа на живота. Тазгодишното издание на Деня на Земята насочва вниманието на световната общественост към темповете на изчезване на видове диви животни и растения, които все още могат да бъдат забавени и популацията на много намаляващи и застрашени видове все още може да бъде възстановена.

Нашата планета има в дар от природата милионите биологични видове, които познаваме и обичаме, и много други, които предстои да бъдат открити. За съжаление хората безвъзвратно нарушават баланса на природата и в резултат на това светът е изправен пред заплаха от изчезване на видове, съизмерима със загубата на динозаврите преди повече от 60 милиона години. Но за разлика от съдбата на динозаврите, бързото изчезване на видове в днешния свят е резултат от човешката дейност.

Безпрецедентното глобално унищожение и бързото намаляване на популациите на растения и диви животни са пряко предизвикани от натиска на човешката дейност: изменение на климата, обезлесяване, загуба на местообитания, бракониерство, неустойчиво земеделие, замърсяване с пестициди са само част от причините, които могат да бъдат назовани.

Бозайници, птици, влечуги, земноводни, насекоми и паякообразни, риби, ракообразни, корали и други животни и растения значително са намалели. Унищожаването на местообитанията, експлоатацията на природни ресурси и изменението на климата водят до загуба на половината диви животни в света. Популацията на насекомите застрашително намалява и това е много тревожно, защото 80% от дивите растения разчитат на пчели и други насекоми за опрашване, а 60% от видовете птици разчитат на насекоми за храна. В същото време близо 60% от световните 504 вида примати са застрашени от изчезване, а повече от 650 000 морски бозайници годишно биват уловени или сериозно наранени от риболовни дейности.

Ако не действаме сега, изчезването на видовете може да бъде най-трайното наследство на човечеството. Учените изчисляват, че ако се запазят сегашните темпове, в световен мащаб ще изчезват между 1 и 5 вида годишно, а много видове ще изчезват преди дори да научим за тях или за ползите, които те носят за планетата.

Информационната мрежа за Деня на Земята приканва хората да се присъединят към кампанията за защита на биологичните видове, чиито цели са:

 • Обучение и повишаване на осведомеността за ускоряващия се темп на изчезване на милиони видове и причините и последствията от това явление.
 • Намиране на политически решения за защита на видове и техните местообитания.
 • Създаване на дейно глобално движение, което обхваща грижа за природата и нейните ценности.
 • Насърчаване на индивидуални действия като избор на хранителен режим и спиране на употребата на пестициди и хербициди.

 

[1] Рейчъл Карсън (1907 – 1964) е американка, морски биолог, екоактивист, основоположник на зеленото движение.

Продължава...

Диви животни са обезпокоили къдроглавите пеликани в резервата Сребърна

 • Прочетена: 25 пъти

Диви животни са навлезли в колонията на къдроглавия пеликан в поддържан резерват „Сребърна“ в началото на седмицата. В резултат на това гнездящите на земята птици са се подплашили и са се преместили в източна посока в старото гнездилище. Останалите птици с излюпените и поотраснали пеликанчета са на наколните платформи.

Навлизането на дивите животни е регистрирано чрез системата за видеонаблюдение. Експертите са установили, че нашествениците са от вида енотовидно куче, което се среща в Северна България и Добруджа. Видът не е защитен и представлява ловен обект според българското законодателство.

На този етап не може да се направи оценка на щетите в колонията, тъй като не е желателно допълнително обезпокояване на птиците. От записите не се виждат малки птици в гнездата на тръстиковия остров, но вероятно има щети върху яйцата. В момента пеликаните, които са се преместили проявяват активност и показват всички признаци, характерни за размножителен период. От няколко дни към колонията на къдроглавите са се присъединили и няколко розови пеликана. Не може да се твърди, че са загнездили все още.

Навлизане на животни като диви свине и дребни хищници е регистрирано и в предишни години. По тази причина в резервата е монтиран електропастир и са се организирали подборни отстрели на хищници. На този етап колонията ще се наблюдава с повишено внимание и ще се предприемат допълнителни мерки за опазване на защитените птици  от набези.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 141 проверки през първите два месеца на годината

 • Прочетена: 30 пъти

РИОСВ - Русе извърши 141 контролни проверки през януари и февруари. 51 от тях са планови, а 90 – извънредни. Това сочат данните от обобщения отчет за контролна дейност от началото на годината. Броят на проверените обекти е 114. В рамките на осъществения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатираните нередности. 

За установени административни нарушения на екологичното законодателство са съставени 3 акта.

От директора на РИОСВ - Русе са издадени 4 наказателни постановления за съставени актове от миналата година,  с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 17 400 лв.  

Общо събраните суми от РИОСВ - Русе по наложени глоби и санкции са 110 800 лв., а 55 986 лв. са събраните средства по еднократни и текущи санкции, наложени за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения.

            За периода е постъпила една жалба, която е препратена по компетентност на Община Русе. През месеците януари и февруари 2019 г. са постъпили общо 78 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на инспекцията. По 35 от сигналите са извършени проверки. Основателните сигнали са 23, неоснователните са 35 и 20 са препратени по компетентност. Сигналите касаят неприятни миризми в градовете Русе и Силистра, нерегламентирано изгаряне на отпадъци, в това число и битови, и замърсени с отпадъци терени, замърсяване на водите на река Русенски Лом и на река Дунав в участъците на градовете Русе и Силистра, прилепи в безпомощно състояние и др.

Пълният текст на справката за контролната дейност на инспекцията е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Продължава...

Първите пеликанчета се излюпиха в резервата „Сребърна“

 • Прочетена: 37 пъти

Излюпиха се първите пеликанчета тази година в колонията на защитения вид в поддържан резерват „Сребърна“. Експертите са наблюдавали малките чрез зрителни тръби и системата за видеонаблюдение през почивните дни. Вероятно малките са поколение на първата група от около 10 двойки, които загнездиха в колонията през февруари.

Все още е трудно да се определи броят на малките, тъй като метеорологичните условия са нестабилни и родителите старателно ги крият. В момента двойките активно мътят, но все още има екземпляри със силно зачервени гуши, което означава, че са в началото на размножителния си период.  

В колонията на къдроглавите пеликани от дни се наблюдава ято млади екземпляри, които още не са достигнали полова зрялост. Експертите предполагат, че ще използват колонията като база за почивка и храна, и изразяват надежда, че ще харесат мястото за бъдещо гнездене. С тях числеността на птиците достигна до около 150.

На територията на резервата ежедневно се извършват обходи. Не са констатирани нарушения на режимите. Водните нива са стабилни. При точката за измерване показват 226 см.

             

Продължава...

Не са констатирани посегателства в находищата на пролетната циклама

 • Прочетена: 57 пъти

При проверките за оценка на състоянието на двете защитени местности, опазващи пролетната циклама (Cyclamen coum), не са установени следи от посегателства, бране или изкореняване на ценния вид. Експертите на РИОСВ-Русе са обходили териториите на ЗМ „Находище на пролетно ботурче“ в с. Осенец (община Разград) и ЗМ „Находище на пролетно ботурче-Бреница“ – с. Бреница (община Тутракан).

В момента защитеното растение е във фаза на активен цъфтеж заедно с други пролетни цветя. В находището в с. Осенец е имало снежна покривка. Популациите са в много добро състояние. Мониторингът отчита около 30-35 екземпляра на квадратен метър.

В двете находища категорично е забранено брането, изкореняването или търговията с растителния вид. Пролетната циклама попада под защитата на Закона за биологичното разнообразие и  Вашингтонската конвенция (CITES).

Във връзка с предстоящите празници експертите на екоинспекцията ще извършат извънредни проверки по  пазари и обекти за търговия  на цветя с цел превенция на незаконни действия.  При констатирани  нарушения ще се налагат глоби от  100 до 5000 лева на физически лица, а на юридическите – от 500 до 10 000 лева.

 

Продължава...

РИОСВ-Русе призовава да не се берат диворастящи пролетни цветя

 • Прочетена: 76 пъти

РИОСВ-Русе призовава гражданите да не берат пролетни горски цветя. Меката зима благоприятства по-ранния цъфтеж на кокичета, минзухари, синчец и циклами. Тези растителни видове са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Част от тях, като пролетната циклама попада и под защитата на Вашингтонската конвенция (CITES).

На територията на РИОСВ-Русе има богати находища от протлетни цветя. Те срещат в горските местности, в Природен парк „Русенски Лом“ и околностите му, резерват „Бели Лом“, около пещера „Орлова чука“ и др. За опазване на пролетната циклама са обявени две находища в областите Разград и Силистра за защитени територии.

Брането, изкореняването и продажбата са забранени от закона. Тези действия водят до унищожаването на естествените находища на защитените видове растения.

Предстоят проверки за определяне плътността на популациите на  пролетните цветя и състоянието на находищата им. Във връзка с предстоящите празници извънредни проверки се предвиждат и по пазари и търговки обекти за търговия  на цветя. При констатирани  нарушения ще се налагат глоби – на физически лица от 100 до 5000 лева, а на юридическите – от 500 до 10 000 лева.

Продължава...

Установено е поредно посегателство върху системата за видеонаблюдение в резервата „Сребърна“

 • Прочетена: 57 пъти

Територията на поддържан резерват „Сребърна“ отново стана обект на безочливо посегателство върху изградената система за видеонаблюдение. От района на южния шлюз и местността „Фазанарията“ са откраднати 6 бр. камери и техническо оборудване. Нарушена е и целостта на защитните ограждения и са взломени заключващите механизми.

Посегателството е установено в ранните часове на 8 февруари, когато охраната е извършвала ежедневните обходи. Веднага е подаден сигнал до МВР-Силистра. Извършен е оглед от дежурната оперативна група и са предприети необходимите процесуални действия.

Кражбата на елементи от системата за видеонаблюдение не е прецедент в резервата. Подобно деяние беше регистрирано през 2017 г. Практиката показва, че до груби посегателства върху държавно имущество обикновено се стига след предприемане на мерки по предотвратяване и наказване на нарушения на режимите в резервата. Така например, през месец октомври 2017 г., след конфискуване на два бракониерски плавателни съда беше изгорена новозакупената лодка. Настоящият случай не прави изключение, тъй като дни преди посегателството са постановени съдебни решения за потвърждаване на наложени глоби на двама ловци, членуващи в Ловна дружина –с. Айдемир за нарушения, извършени в границата на резервата.

Поддържан резерват „Сребърна“, заедно с Национален парк Пирин, е в списъка на обектите на световното природно наследство на UNESCO, с които България участва в Конвенцията. Не случайно за опазването и популяризирането на защитената територия се полагат много усилия от страна на държавата.

Продължава...

Класирани автори в конкурса на РИОСВ-Русе за анимирана рисунка по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2019 г.

Класирани автори в конкурса на РИОСВ-Русе за анимирана рисунка по повод  Световния ден на влажните зони 2 февруари 2019 г.:

WWD19 logo E vertic rvb

I во място - Мартина Пламенова Пеева, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – гр.  Разград;

 MartinaIPPMGRz

II ро място - Риза Кемал Талиб, СУ „Христо Ботев“ -  с. Паисиево, общ. Дулово, обл. Силистра.

srebarnakonkurs

Поощрителна награда:  Ивайло Пламенов Карапейков,  СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе.

Победителите ще получат грамоти и предметни награди. Те ще ги получат след 11.02. 2019 г.

Екипът на РИОСВ-Русе  благодари на участниците в конкурса и им пожелава крепко здраве, успехи в училище и творческо вдъхновение!

Победител в от проведеното ученическо състезание за разработка и представяне на реферат, посветено на международния ден на влажните зони (world wetlands day) на тема „Влажните зони - естествено решение на проблемите с изменението на климата“, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“, с подкрепата на РИОСВ - гр. Русе е:

Благовеста Павлинова Петрова от 11б клас,

Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров”, гр. Русе

 

Продължава...

Броят на двойките къдроглави пеликани в Сребърна нарастна

 • Прочетена: 90 пъти

Броят на двойките в колонията на къдроглавите пеликани в поддържан резерват „Сребърна“ достигна до около 50. В момента новосформираните  усърдно строят гнезда от тръстика и се подготвят за размножителен период. Първите двойки долетяха в колонията в средата на януари. От наблюдение на поведението на птиците, може да се съди, че има снесени яйца. При благоприятно стечение на обстоятелствата се очаква до средата на март са де излюпят първите малки от защитения вид.

 

Продължава...

На 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони

 • Прочетена: 53 пъти

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в Иранския град Рамсар е подписана конвецията за защита на тези безценни екосистеми. Темата на тазгодишната кампания е „Влажните зони и климатичните промени“. Тя цели да подчертае важната им роля за  намиране решения срещу измененията на климата.

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в нейния горен слой през цялата година или сезонно. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, с изключително важна роля за кръговрата на водата, възстановяването на  водните запаси и подхранваето на  подпочвените води. Ето защо влажните зони са буфер за крайбрежните райони и важен фактор срещу екстремни климатични явления като наводнения или засушавания, материални щети и загуба на живот.

На контролираната от РИОСВ – Русе територия се намират някои  от най-значимите влажните зони в страната. Една от най-големите влажни зони е „Калимок-Бръшлен“, а Поддържан резерват „Сребърна е включен в списъка на  Рамсарските обекти. Останалите по-значими зони, намиращи се също по поречието на река Дунав и Янтра са  „Рибарници Мечка“, Остров Батин, Дойчов остров, Островен комплекс „Алеко-Телика“ „Остров Пожарево”, „Блатото край село Малък Преславец”.  За опазване на ценните видове на флората и фауната те са обявени за защитени местности. За съхраняване на биоразнообразието, функционирането на екосистемите и смекчаване на последиците от климатичните промени във влажните зони се реализират редица поддържащи и възстановителни  мерки. Такъв е примерът с последния проект на РИОСВ-Русе, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г., който се реализира на територията на ПР „Сребърна“. С него се цели възстановяване на естествените заливни горски екосистеми. Това ще доведе до повторното развитие на съществували в миналото горски съобщества от местни дървесни видове, силно редуцирани в резултат от човешката дейност и настъпването на чуждите инвазивни видове.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.