Денят на влажните зони отбелязваме на 2 февруари

 • Прочетена: 44 пъти

Световният ден на влажните зони се отбелязва на 2-ри февруари. На тази дата през 1971 г. в Иранския град Рамсар няколко страни подписват Конвенция за влажните зони с международно значение, особено като местообитания на водолюбиви птици, за тяхното опазване и устойчивото им ползване.

Всяка година 2-ри февруари има различна тема и насоченост, за да акцентира върху различни аспекти от ползите, заплахите и нуждите, свързани с опазването на тези ценни местообитания. Темата на международната кампания тази година е „Влажните зони и човешкото благоденствие“. Тя насочва вниманието към всички аспекти между човешкото благополучие - физическо, психическо и екологично, тяхната свързаност и критичната необходимост от добро им стопанисване и опазване.

Влажни зони представляват блата, тресавища, торфени блата или вода, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е стояща или течаща, прясна, възсолена или солена, включително области с морска вода, чиято дълбочина при отлива не надвишава 6 метра съгласно Конвенцията. Влажните зони осигуряват съществени екологични и практични ползи като задържане/намаляване на биогенните вещества, поддържане на запасите от подземни води, намаляване на риска от наводнения, ограничаване на  бреговата ерозия, а също предоставят и екосистемни услуги – добив на дървесина и лечебни растения, риболов,  екотуризъм  и др.

На територията на РИОСВ – Русе се намира една от най-значимите влажни зони в цяла Европа - поддържан резерват „Сребърна”. На площ от 1,357 хектара през 24.09.1975 г., заедно със комплекс Ропотамо - 5 500 хектара са първите Рамсарски места, предложени от България и обявени от Бюрото на Конвенцията, като влажни зони с международно значение. Особено интересни и значими са влажните зони под контрола на РИОСВ - Русе са: защитена местност „Калимок-Бръшлен” в землищата на с. Ряхово, с. Голямо Враново, с. Бабово, с. Бръшлен в Община Сливо поле, с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село и гр. Тутракан, защитена местност „Блатото при с. Малък Преславец” – с. Малък Преславец, Община Главиница, защитена местност „Гарвански блата” - землищата на селата Гарван и Попина, Община Ситово, защитена местност „Остров Пожарево” - село Пожарево, Община Тутракан. Всички те са разположени в непосредствена близост до река Дунав.

 

На Световния ден на влажните зони е посветен обявения от РИОСВ-Русе конкурс за комикс на тема: „Един ден и една нощ от живота на бобъра...“. Начинът на живот на това любопитно същество способства за възстановяване на речните екосистеми и влажните зони. Желаещите да участват могат да изпращат  творби в РИОСВ-Русе до 26 февруари.

Продължава...

Бобрите са на фокус в новото предизвикателство на РИОСВ-Русе към детското творчество

 • Прочетена: 45 пъти

РИОСВ-Русе отправи ново предизвикателство към учениците от трите области, като обяви конкурс за комикс, посветен на Световния ден на влажните зони. На фокус е битието и полезните за природата навици на Eвроазиатския бобър (Castor fiber), чието присъствие бе регистрирано през  есента на 2020 г., във водосбора на р. Русенски Лом.  

Бобърът  има необикновени умения да плува, да строи бентове, да бъде грижовен съпруг и родител, гостоприемен домакин за водолюбиви птици, сухоземни животни, да е перфектен дървосекач, конструктор на речните екосистеми, суетен  коафьор, като помага на природата/водните екосистеми, коригирайки речните течения, да способства за размножаването на рибите, а в същото време да е вегетарианец. В условията на конкурса се изисква тези негови  качества да бъдат представени в до 5 рисунки, с максимален формат А4, пресъздаващи разказ, с визуална последователност.  Авторите имат право на избор на худажествена техника, като пожелание  могат да приложат кратък текст.

Желаещите да участват в конкурса, могат да изпращат творбите си в инспекцията до 26 февруари 2024 г. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 1 март.

С най-добрите комикси ще бъде подготвена изложба  в РИОСВ-Русе, която ще бъде посветена на  Международния ден на бобрите - 7 април 2024 г., който за пръв път се чества в България, под домакинството на инспекцията  миналата година.

Пълните условия на конкурса са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html

Продължава...

Ново: Конкурс на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2024 г.

По повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2024 г., Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе отправя предизвикателство към творческите умения на учениците от областите Русе, Разград и Силистра, като обявява регионален конкурс за комикс на тема:

 „Един ден и една нощ от живота на бобъра...“

Bobur competition

 Условия на конкурса:

Обект на конкурса е  Eвроазиатският бобър (Castor fiberи неговите необикновени умения да плува, да строи бентове, да бъде грижовен съпруг и родител, гостоприемен домакин за водолюбиви птици, сухоземни животни, ...перфектен дървосекач, конструктор на речните екосистеми., суетен  коафьор, производител на уникални парфюми, господар и селекционер на бреговете,  да помага на природата/водните екосистеми, като коригира речните течения, да способства за размножаването на рибите, а в същото време да е вегетарианец.

 • Комиксът да съдържа до 5 рисунки в максимален формат А4, пресъздаващи разказ, с визуална последователност. По желание авторите могат да приложат кратък текст;
 • Авторите на комикса могат да използват техника или средства по избор. Приемат се творби с моливи, пастели, туш, бои, апликации и др.;
 • Желаещите да участват в конкурса, могат да изпращат творбите си по пощата на адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса. Творбите да са придружени с информация за автора/колектива - възраст, учебно заведение, ръководител, телефон за контакт и пощенски адрес;
 • Краен срок за изпращане на комиксите: 26 февруари 2024 г.
 • Обявяване на резултатите: 1 март 2024 г.
 • Жури: Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе и гост - оценители;
 • Критерии за оценка: комксите трябва да създават визуална последователност, да разказват някаква история с поучителен елемент.
 • Победителите ще бъдат отличени с индивидуали предметни награди.

С най-добрите комикси ще бъде подготвена изложба  в РИОСВ-Русе, която ще бъде посветена на  Международния ден на бобрите - 7 април 2024 г. 

 

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!

      Знаете ли че?

През есента на 2020 г. във водосбора на р. Русенски Лом е регистрирано присъствие на евразийския бобър (Castor fiber), а през пролетта на 2021 г. видът е научно доказан и документиран. Местонахождението попада в защитена зона BG0000608 „Ломовете“ от екологичната мрежа Натура 2000 и е в съседство със защитена територия Природен парк „Русенски Лом“.

Към настоящия момент евразийският бобър няма природозащитен статут в България и се счита за изчезнал в далечното минало в периода 1750-1850 г., поради което не фигурира в никакви природозащитни документи.

В резултат на целенасочени и  задълбочени, научни проучвания  Николай Коджабашев от ЛТУ, Милен Игнатов ДГС Бяла и  Теодора Теофилова - ИБЕИ БАН установяват множество нови находища и събират масив от данни, доказващи, че Eвроазиатският бобър (Castor fiber) e трайно установен в целия български сектор на р. Дунав, както по брега така и по всички дунавски острови и шест негови притоци - р. Тимок, р. Огоста, р. Лом, р. Осъм р. Янтра, и р. Русенски Лом. Установени са над 30 находища на вида, документирани с фотоматериали, а данните от оценката на относителната численост показва наличие на около 200 - 250 териториални семейни групи, включващи между 800 и 1200 индивида.

Потенциалът на р. Дунав и островите му, само за участъка в България предлага условия за живот на не по-малко от 1000 семейни групи или на около 4000 индивида, а може да се счита, че още толкова могат да намерят убежища по водосбора му. Тези цифри биха били действителни и реални, само  ако не му пречим и то  за период по кратък от 10 години.

Бобърът безспорно въздейства върху всяка река, която обитава, тъй като природата го е създала със задачата да бъде естественият дървосекач и хидроинженер. Този най-голям гризач по нашите географски ширини прави по неповторим начин бентове и разливи, които са необходими за съществуването на цялото речно биоразнообразие. Умее целенасочено да събаря големи дървета перпендикулярно на течението на реката, а под тях започва да струпва огризаните клони. Зад този импровизиран бент се образуват разливи, които не само са най-подходящото място за размножителния процес на рибата, но и създават възможност за пълноценно изхранване на новоизлюпените малки, тъй като плитчините задържат и множество други организми. В периоди на поройни дъждове такива места регулират движението на водния поток, така че той да не предизвиква опустошителни наводнения.

Изгражданите от бобрите естествени бентове не заприщват напълно и завинаги речното корито, запазвайки частично неговата проходимост, което не може да се гарантира с изграждането на изкуствени бентове или язовири. Бобърът се храни с дървесина само през студения период на годината, а през топлите месеци предпочита водната растителност. Колкото до тополите, те не са основната му храна. Събаря ги само на места, които са подходящи за забентване или където човешката алчност и безразсъдие, са унищожила естествените му хранителни ресурси и са засадили на тяхно място хобридни тополи. Бобърът се отличава с изключително толерантно поведение спрямо другите видове, въпреки своите размери и сила.

Там, където има бобър, задължително в съседство се намират лисици, които се ползват от пътеките му. Заснети са също белки, язовци, видри, включително нутрии и ондатри.

 

*Материалът е подготвен с помощта на Д-р Николай Коджабашев – преподавател в ЛТУ

 

 

Продължава...

Всички дейности по проекта в ПР „Сребърна“ са изпълнени успешно

 • Прочетена: 93 пъти

Всички дейности, заложени по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват  „Сребърна”, са изпълнени успешно. Резултатите бяха представени днес на заключителна пресконференция, на която присъстваха директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова, ръководителят на проекта Анелия Николова, представители на местната власт и заинтересованите институции.

Проектът стратира в края на декември 2019 г. и е реализиран в рамките на 48 месеца. Той е финансиран по Оперативна програма „Околна среда  2014-2020 г.“, като първоначално са отпуснати над осем милиона лева. През настоящата година във връзка с инфлацията, с Постановление на Министерски съвет са индексирани строително-монтажните работи (СМР) с 634 957 лв. и стойността му достигна до 9 048 822,19 лева. От тях 85 % средства на ЕФРР (7 691 498,86 лв.) и 15% (1 357 323,33 лв.) национално съфинансиране.  

Общата цел на изпълнения проект е свързана с подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Сребърна, а специфичните - с   възстановяване на водния режим в езерото, ограничаване на притока на биогени и ограничаване на сукцесионните процеси чрез изграждане на „Западен канал с преливник“.

Строителството на хидротехническото съоръжение приключи в края на ноември тази година, като общата му дължина е 2165 м. Чрез канала се очаква да се възстанови нарушената през 1948 г. естествена връзка между река Дунав и езерото Сребърна. Каналът ще се експлоатира по изготвена нарочна инструкция за управление на водния режим на езерото Сребърна, за да се осигурят необходимите водни нива в езерото през сухия период и достатъчно водно течение в езерото за изнасяне на натрупани утайки и колоидни тини. Друга важна задача на проекта е извеждането на тиня, детрит и биогенни елементи от езерото Сребърна. Площта на отстраните кочки и сива върба е 203093 м2, а обемът на изведената тиня е 50 дка/50 000 м3

При реализация на проекта езерото Сребърна е зарибявано четири пъти, всяко с по 1200 кг. от критично застрашения за България вид  Див  шаран (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758). Очакванията на експертите са за ефективното му размножаване и увеличаване числеността му, както и  за подобряване на  хранителната база на водолюбивите птици в защитената местност.

В колонията на къдроглавия пеликан са изградени 5 бр. плаващи платформи за гнездене на защитения вид, а на острова с цел защита от хищници е изградена 250 м ограда.

Съществуващата система за видеонаблюдение е надградена с нови устройства, поставени на ключови места за управлението на защитената територия и проследяване на защитените видове. Предвид предишни опити за увреждането и кражбата на елементи от системата, новите устройства са снабдени с GPS.

На територията на поддържан резерват „Сребърна“ отстраняването на  плаващите тръстикови острови (кочки), биогенните елементи и косене на тръстика се извършва вече механизирано,  с помощта на закупената многофункционалната самоходна машина – амфибия. За нуждите на управлението на защитената територия са доставени още високопроходим автомобил, лодка с извънбордови двигател, техника за почистване на саморасла растителност и др.  

Членове на екипа по проекта посетиха две подобни на Сребърна влажни зони в Испания и Потругалия. Изработени са четири кратки филма със субтитри на английски език с цел популяризиране на ПР „Сребърна“ като значим обект с международното признание, представящи биологичното му разнообразие, размножителния  период на къдроглавите пеликани и сезонната миграция на птиците. Методите за намаляване на биогените във влажните зони бяха обсъдени с колеги от природните паркове и  научни специалисти по време на  кръгла маса, състояла се през октомври 2022 г. Участие в нея взеха  представители местната власт, институции, неправителствени организации и др. заинтересовани страни.

Дейностите по проекта са осъществени под  строг биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение след изпълнението им, както и са извършвани след приключване на размножителния период на защитените видове птици.

Продължава...

На пресконференция ще бъдат представени резултатите от проекта на РИОСВ-Русе в Сребърна

 • Прочетена: 83 пъти

Резултатите от проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват  „Сребърна” ще  бъдат представени на пресконференция в. Силистра. В нея ще вземат участие членове на екипа, реализирал проекта, представители на местната власт и заинтересованите институции.

Пресконференцията ще се проведе на 20 декември 2023 г., от 11 ч., в  , в зала „Дунав“, на хотел „Дръстър“, гр. Силистра.

Проектът е реализиран от РИОСВ – Русе за период от 48 месеца на територията на поддържан резерват Сребърна. Той е финансиран по Оперативна програма Околна среда  2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ и е на стойност 9 048 822,19 лева, от които 85 % средства на ЕФРР (7 691 498,86 лв.) и 15% (1 357 323,33 лв.) национално съфинансиране.

Основните дейности са свързани с изграждане на западен канал, реконструкция и рехабилитация на прилежащи съоръжения, закупуване на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня и кочки, проучване на хранителната база на голям воден бик, зарибяване на езерото Сребърна, поддържащи дейности в пеликанската колония и др. 

Продължава...

Приключи строителството на западния канал в резерват „Сребърна“

 • Прочетена: 99 пъти

С официална церемония днес беше отбелязано приключването на строителството на обект „Западен канал с преливник“. Събитието беше в Природонаучния музей в с. Сребърна, като участие взеха областният управител на област Силистра Минчо Йорданов, председателят на Общинския съвет Димитър Трендафилов, кметът на Община Силистра Александър Сабанов, кметовете на селата Сребърна, Ветрен и Айдемир, представители на държавни институции, възложителите, строителния надзор и изпълнителите на проекта.

Общата дължина на канала е 2165 м, като от река Дунав към бетоновия  преливник  продълбоченото пространство е с дължина 420 м, а след него в посока централно водно огледало дължината на съоръжението достига до 1745 м. Каналът е заключен от две диги – западна, достигаща до рибарско селище „Танасово“, и източна, укрепена с габиони, за осигуряване на устойчивост на инфраструктурата и брегоукрепване. Двете диги образуват фуния към преливника, а след него е изграден водобоен кладенец (утаител), чиято цел е задържане на твърдите частици и тиня, увлечени при навлизане на свежи води от река Дунав.

Една от основните причини за изграждането на обект „Западен канал с преливник“ е възстановяване на условията за естествената циркулация на водата в езерото при преливане на река Дунав, която е съществувала преди 1948 г., с изграждане на комплекса от два канала: входен (западен) и изходен (източен, сегашният „Драгайка“). Това ще създаде условия за по-значима циркулация на водите в езерото и условия за мобилизиране на придънната тиня и за изнасянето й  в река Дунав.

С изграждането на това съоръжение приключва проектът „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, изпълняван от РИОСВ-Русе. Общата инвестиция по строителството на обекта е 4 868 005,20 млн. лв без ДДС, като финансирането е осигурено от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

Продължава...

Приключва строителството на канала в Сребърна

 • Прочетена: 90 пъти

Приключват строителните дейности  на обект „Западен канал с преливник“  на територията на поддържан резерват „Сребърна“. По този повод ще се проведе публична церемония на 29 ноември, от 11 ч. в западната част на резервата.

Каналът  е с дължина 2165 м, като към него е изграден бетонов преливник. Целта на съоръжението е да подпомогне естествената циркулация на водата в езерото Сребърна при високи стоежи на река Дунав, което ще окаже благоприятно природозащитното въздействие на целевите природни местообитания и популациите на консервационно значимите видове в резервата.

Строежът на западния канал е най-важната дейност на проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, изпълняван от Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе. Той е финансиран от Оперативна програма:  „Околна среда 2014 – 2020 г.” и се реализира в рамките на 48 месеца – от декември 2019 г.  до края на настоящата година.

Продължава...

Тиня и биогенни елементи са изведени от езерото Сребърна

 • Прочетена: 111 пъти

Тиня, детрит и биогенни елементи са изведени от езерото Сребърна през октомври със специализирана техника, тип амфибия. Дейността е част от изпълнение на предвидените в проекта на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе мероприятия за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията в резервата „Сребърна“, заедно с отстраняването на кочки (плаващи тръстикови острови) и сива върба.

Езерото е драгирано  на площ от 50 дка, като тинята е депонирана извън езерната чаша.  По време и след приключване на тази дейност е извършен комплексен мониторинг, с  който се оценява непосредственото въздействие на реализираните операции.

През последните 20 г. в поддържан резерват „Сребърна“ покритието на плаващите острови (кочки)  със сива върба е нараснало от 5% до 55%. Това води до понижаване на плаваемостта им, като при ниски водни нива те по-плътно прилягат към дъното, корените на върбите се вкореняват в уплътнената тиня и подлежащия под нея твърд субстрат. След прекъсването на връзката с реката, а по-късно и спиране на изнасянето на тръстиката, в езерото настъпват гнилостни процеси (еутрофикация), в резултат на голямото количество биомаса, която само се натрупва без практически да напуска екосистемата. По тази причина дейностите, предвидени по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна” за намаляване на биогените,  са свързани с отстраняване на кочки и драгиране на тиня в централното водно огледало.

 

Продължава...

На 3 ноември отбелязваме Международния ден на биосферните паркове

 • Прочетена: 102 пъти

Трети ноември е определен за Международен ден на биосферните паркове през 2021 г. с Решение на Генералната конференция на ЮНЕСКО. „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“ са четирите български биосферни парка, обявени през 2017 г. по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО. Номинирането им една година по-рано е подкрепено и от местните общности, и от отговорните институции.

Биосферните паркове представляват територии, символизиращи хармоничното съжителство между човека и природата. Целта им е да стимулират устойчиво икономическо развитие на съответните региони, основаващо се на чиста и съхранена природа и на производството и предлагането на сертифицирани местни продукти. Те са обединяваща платформа, която осигурява участието на всички заинтересовани страни при управлението и взимането на решения за съответната територия.

В съвременните биосферни паркове освен зони за строга защита, се обособяват и „буферни“ зони, както и „преходни“ зони, в които се поощрява прилагането на устойчиви стопански практики, основани на екосистемните услуги и предимствата от близостта със защитената територия.

Инициативата на ЮНЕСКО за честване на Ден на биосферните паркове представлява покана и възможност за всички да се вдъхновят и почерпят опит от решенията и добрите практики, които вече се прилагат в тези обекти на ЮНЕСКО, като моделни територии за устойчиво развитие.

МОСВ отбелязва днешния Международен ден на биосферните паркове, като предоставя фотографии за българските територии и подчертава потенциала им да способстват за привличане на туристи и развитие на природосъобразен туризъм. 

Информационните клипове за всеки от четирите български биосферни парка са изработени съвместно с Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата“ и регионалните подразделения на Министерство на околната среда и водите, които участват в управлението на съответните територии – Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и регионалните инспекции по околната среда и водите в Пловдив, Русе и Бургас.

Представени са природни и културни обекти, вкл. нематериално наследство  -  характерни занаяти, традиции и обичаи, които увеличават привлекателността на съответните региони и допринасят за развитието на устойчив туризъм.

На линковете по-долу може да се насладите на красотата и уникалността на българските биосферни паркове!

 • БП  „Сребърна“

https://mabbg-abv.cincopa.com/watch/AwNAAFvtQtmt

 • БП „Централен Балкан“

https://mabbg-abv.cincopa.com/watch/AsKALEfxQ5t8

 • БП  „Червената стена“

https://mabbg-abv.cincopa.com/watch/AcBAvGfdQxD7

 • БП „Узунбуджак“

https://mabbg-abv.cincopa.com/watch/AIEASEfIQRRr

За Биосферен парк „Сребърна“ са определени три зони – сърцевинна, буферна и външна. Сърцевинната зона обхваща площ от 8920,519 дка и представлява поддържан резерват съгласно Закона за защитените територии, включваща  естествено еутрофно езеро, разположено на брега на р. Дунав. Основните консервационни цели на зоната са свързани с опазване на гнездовите местообитания на редица видове птици, сред които ключовите къдроглав пеликан, малък корморан, белоока потапница, сива гъска, редица видове чапли и др. Буферната зона на БП „Сребърна“  е с площ от 4200,056 дка и обхваща съседните на сърцевинната зона терени –пасищни, земеделски и горски площи. В нея е включена площта на защитена местност „Пеликаните”. В границите й  попадат  две защитени зони от мрежата Натура 2000 - BG0000241 „Сребърна” за опазване на дивите птици и BG0000241 „Сребърна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Външната преходна зона  включва цялата територия на община Силистра.

Продължава...

Експерт на РИОСВ-Русе участва в конференция на ЮНЕСКО

 • Прочетена: 111 пъти

Експертът по биологично разнообразие в ПР „Сребърна“ Момчил Петров взе участие в субрегионална среща в град Котор (Черна гора), в края на октомври. Срещата е организирана от офиса на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО във Венеция. Целта на форума е да се обсъдят идеи и предложения във връзка с изготвянето на регионален план за действие за Северна Америка и Европа за обектите на Конвенцията за световното наследство. Участие в срещата са взели представители на Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Гърция, Черна гора, Малта, Северна Македония Молдова, Румъния, Сърбия, Словения и  Турция.

Експертът на ПР „Сребърна“ е бил включен в работната група за обсъждане на превенцията на риска от бедствия и смекчаването на последиците от тях в контекста на обектите на световното наследство.

Поддържан резерват „Сребърна“ е един от трите обекта на Световното природно наследство на ЮНЕСКО в България заедно с НП „Пирин“ и резервати в НП „Централен Балкан“, които участват в серийния обект „Първичните и коренни букови гори в Карпатите и др. региони на Европа“. Периодично Центърът за световно наследство провежда процедура за докладване на състоянието на обектите на защита, под формата на е-въпросник. С цел отстраняване на слабостите в управлението на обектите на Конвенцията, констатирани при последното докладване, се изготвя регионален план за действие, който ще се изпълнява през следващото десетилетие.

В резултат на проведената среща са изготвени предложения, които да бъдат включени в плана за действия.

 

 

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.