Екип на РИОСВ-Русе по проекта в Сребърна реализира работно посещение

 • Прочетена: 47 пъти

Екип по проекта на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна“ реализира работно посещение в град Доротея, окръг Вестерботен, в Швеция миналата седмица. Целта на работната визита беше посещение на завода-производител на  многофункционалната амфибия Truxor T40, доставена по проекта и запознаване с всичките й функционалности. Експертите са имали възможността да добият практически умения на терен, в сладководен водоем.

Предвижда се всеки момент на територията на резервата да започне изпълнението на дейностите по косене на тръстика и драгиране на наноси от дъното на езерото със специализираната машина. Двете дейности са включени в Плана за управление на поддържан резерват „Сребърна“, разработен от специалисти на Института по биоразнообразие и екосистемни  изследвания към Българска академия на науките (ИБЕИ на БАН). Вече са проведени процедурите и е избран изпълнител на дейността. В екипа, по изрично настояване на РИОСВ-Русе, участва и биолог, който извършва мониторинг на местата за косене на тръстика. Това се налага, за да се избегнат всички рискове от безпокойство на птиците или разрушаване на гнезда. Предвижда се до края на годината да бъдат окосени около 450 дка тръстикови площи – шахматно или на форми, за да не се допусне оголване на големи територии.

По план драгираната тиня ще бъде струпвана в междудиговото пространство.

Продължава...

В резервата „Сребърна“ започнаха активни дейности по проекта на РИОСВ-Русе

 • Прочетена: 104 пъти

Приключването на гнездовия период на защитените птици в резервата „Сребърна“ даде старт на изпълнението на основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Към настоящия момент започна строежът на западния канал с преливник. Съоръжението е проектирано в западната част на резервата, следвайки в по-голямата си част контура на прилежащия бряг на езерото. Каналът представлява продълбочаване на земната повърхност по предварително обследван профил. Към момента се работи по участъците от река Дунав до бъдещия преливник и участъка от водното огледало до преливника. Изграждат се и трите насочващи диги, предназначени да формират потока на водните маси при високи води на река Дунав. Дължината на бъдещото съоръжение е 2165 м, като ширината му при р. Дунав е 100 м, при преливника – 50 м. Дейността е важна, тъй като ще осигури подобрена връзка на влажната зона с река Дунав и ще доведе до увеличаване на проточността в езерото.

В момента се доизграждат 2 понтона в гнездилището на къдроглавия пеликан, от общо 5 предвидени по проекта, като три вече са изградени. Върху два от тях ще бъде монтирана по една дървена платформа тип-шейна. Новите понтони ще бъдат поставени във водните площи в съседство с гнездилището. По наблюдение на експертите през настоящата година птиците са използвали платформите, поставени в края на миналата година.  

Изграждането на западен канал е една от основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”. Предвидено е в края на лятото да започнат и дейностите по отстраняване на тръстика и наноси, за чието изпълнение вече е избран изпълнител.

Продължава...

Обявена е защитена местност „Есетрите - Ветрен” на река Дунав

 • Прочетена: 159 пъти

На празника на река Дунав 29 юни е обявена нова защитена местност „Есетрите - Ветрен”. С обявяването й се цели опазването на местообитанията на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби, които предпочитат за място на размножаване каменисти терени с бързо течение на реката.

Територията е в участък от река Дунав, в землището на село Ветрен, община Силистра, и е с площ 2884 дка. В границите на защитената местност се забранява добив на инертни материали от коритото на река Дунав и драгиране на дъното на реката. Недопустимо е и изхвърляне на отпадъци, заустване на непречистени отпадъчни води, строителство на хидротехнически съоръжения, нарушаване на естествените хидро-морфологични процеси, както и евентуално пренасочване и забавяне на водните течения и затваряне на страничните ръкави на реката в участъка.

Заповедта за обявяването е издадена по предложение на WWF – България, което беше внесено през април тази година. В изпълнение на Закона за защитените територии Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе трябва да отрази новата защитена територия в кадастралната карта и регистрите за землището на село Ветрен.

Река Дунав в българо-румънския й участьк е единственото място в Европа, където все още се размножават 4 вида есетрови риби, макар и в много ниска численост . Основната цел на обявяването на ЗМ „Есетрите - Ветрен“ е опазването на единственото установено в българо-румънския участьк на река Дунав, кьм момента, място за отхранване на излюпените през годината млади есетрови риби. Тук са установени и четирите, все още размножаващи се в река Дунав вида есетри. Три от тях - моруна (Ним huso), пъструга (Acipenser stellatus) и руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii) са включени в Българската червена книга и в международна а червена книга (IUCN Red List), в категорията критично застрашени. Четвъртият вид - чига (Acipenser ruthenus) е в категорията застрашен от изчезване. Младите есетри използват  рибарската тона край село Ветрен за почивка и хранене в процеса на тяхната дълга миграция към Черно море.

Продължава...

Със съвместна инициатива РИОСВ-Русе и АЕГ „Гео Милев“ отбелязаха 50 - годишнината от приемането на Конвенцията за световното наследство

 • Прочетена: 89 пъти

Със съвместна  инициатива РИОСВ-Русе и  възпитаници на Английска езикова гимназия „Гео Милев“ отбелязаха вчера 50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Това е първото от предвидените от РИОСВ-Русе  събития за отбелязване на юбилея. 

В инициативата участваха ученици от 11 клас, в профили  „ИТ и Предприемачество“ и „ИТ и Математика“ на гимназията, която е асоциирано училище към ЮНЕСКО. Те влезнаха в ролята на туристически агенти, предлагащи услуги за индивидуални и групови туристи, разработвайки маршрут/и за посещение на обекти на ЮНЕСКО в България.  Реализираният проект е част от обучението по ИТ в избираемия модул, които учениците  са разработвали 8 учебни часа. Целта е да се свържат съвременните технологии с популяризирането на обектите от културното и природно наследство на ЮНЕСКО в България.

Девет ученика, работили в два екипа, под ръководството на Кремена Дюлгерова и Светлана Колчева  бяха отличени за креативност и ИТ умения при реализацията на училищните проекти.  Те бяха отличени с грамоти и предметни награди от Светлана Иванова – директор на дирекция в екоинспекцията. Тя ги поздрави за усърдието и им пожела да популяризират българските обекти на ЮНЕСКО и да имат възможността да посетят световните такива.

За отбелязването на годишнината РИОСВ-Русе организира фотоконкурс „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“ съвместно с Община Силистра и Природонаучен музей – с. Сребърна и изложба на българските обекти на културното и природно наследство на ЮНЕСКО, която ще се състои по време на кръгла маса за управление на влажните зони в гр. Силистра тази година.

Темата на юбилейната година е: „Следващите 50: Световното наследство като източник на устойчивост, хуманност и иновации“. Пет ключови области ще определят насоките през следващите 50 години: Изменението на климата и опазване на наследството; Балансирано представяне на вписаните обекти; Устойчив туризъм; Дигитална трасформация и възстановяване след COVID-19.

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (1972 г.) е най-ранният опит да се обединят в един документ концепциите за съхраняване на природата и за опазване на културните обекти. Днес, в списъка към Конвенцията са включени 1154-те обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“; Национален парк „Пирин“; Национален парк „Централен Балкан – част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“; Боянска църква; Мадарският конник; Тракийска гробница Казанлък; Ивановски скални църкви; Рилски манастир; Античен град Несебър; Тракийска гробница Свещари.

 

Информация за 50-годишнината, както и за проведените инициативи ще се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/50-godishninata-ot-konventziyata-na-unesco

Продължава...

В ход е процедура за обявяване на нова защитена местност край Сребърна

 • Прочетена: 110 пъти

Днес, в Административната сграда на РИОСВ-Русе в Поддържан резерват „Сребърна“ се проведе комисия за разглеждане на предложението, внесено от WWF за обявяване на нова защитена местност – ЗМ „Есетрите – Ветрен“. Това е част от процедурата, регламентирана в Закона за защитените територии. 

В Комисията участваха представители на вносителите на предложението, РИОСВ-Русе, Областна администрация – Силистра, Областна дирекция „Земеделие“, Община Силистра, ИАРА, РДГ- Русе, Областно пътно управление и др.

Бъдещата защитена територия представлява участък от река Дунав, в землището на с. Ветрен. С обявяването й се цели опазването на местообитанията на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби, които предпочитат за място на размножаване каменисти терени, с бързо течение на реката.

Съставен е протокол от проведената комисия, който ще бъде изпратен  в МОСВ. Предстои министърът на околната среда и водите да издаде заповед, в която ще регламентира режимите на бъдещата защитена местност. 

Продължава...

МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”

 • Прочетена: 101 пъти

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителна агенция по околната среда, регионални инспекции по околната среда и водите, дирекции на националните паркове и басейнови дирекции) в партньорства с местни и национални неправителствени организации. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Насърчава се максимално широк териториален обхват на дейностите и включване на младежи от малките населени места в страната. 

Приоритетните теми на Програмата са: противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично и устойчиво земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието.

МОСВ кани за участие в дейностите по Програмата неправителствени организации, мрежи от формални и неформални структури на гражданското общество, доброволци и доброволчески формирования, притежаващи опит и експертиза за работа с младежка аудитория и за работа в сферата на опазването на околната среда.

В срок до 12 юни 2022 г. неправителствените организации могат да заявят интерес за участие, като попълнят следния формуляр.

За ориентация на неправителствените организации е публикуван списък на регионалните структури на МОСВ и информация за дейностите, за които те търсят партньори по Програмата; населените места, в които имат информационно-посетителски центрове; с каква база разполагат и пр.

От своя страна, НПО могат да предлагат на регионалните структури свои конкретни идеи, които биха искали да изпълняват по Програмата. За целта е необходимо организациите да установят контакт с конкретната регионална структура, с която искат да си сътрудничат, като посочат писмено какви инициативи и дейности имат интерес да осъществят; в кои административни области и населени места ще работят; какви цели ще бъдат постигнати; какъв е очакваният обхват на дейностите (брой обхванати ученици и младежи; брой обучени експерти за работа с младежка аудитория и др.); планира ли издаване на информационни и образователни материали, в какъв тираж, къде и как ще се разпространяват; какви са сроковете за изпълнението във времевия график на Програмата (юли – декември 2022 г.) и с какви индикатори ще се отчитат постигнатите резултати.

След като организациите и структурите на МОСВ се свържат помежду си и партньорствата бъдат установени, структурите на МОСВ ще изготвят своите планове за съвместно изпълнение на Програмата. Те могат да възлагат напълно или частично изпълнение на дейности на неправителствени организации, която са заявили интерес за участие. 

Плановете на Регионалните структури на МОСВ ще бъдат одобрени от комисия, назначена от министъра на околната среда и водите. Срокът за изпълнение на дейностите е от юли 2022 г. до декември 2022 г.

Продължава...

Над 20 000 шаранчета обогатиха рибните запаси в езерото „Сребърна“

 • Прочетена: 127 пъти

Трето поред зарибяване с  местен вид риба е осъществено вчера на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. Над 20 хиляди бройки от вида див шаран са освободени във водните площи в  района на понтонния пристан.

Зарибяването на езерото Сребърна е част от дейността „Проучване на хранителната база на голям воден бик“,  на изпълнявания проект от РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. Видът и количествата на рибния материал, отгледан при изкуствени условия, предварително са консултирани с учени от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Дейността е част и от изпълнението на мерките, заложени в  Плановете  за действие за опазване на големия воден бик (Botaurus stellaris) и малкия корморан  (Phalacrocorax pygmeus Pallas, 1773) в България за периода 2014-2023 г. Очакванията на експертите са за ефективно размножаване и увеличаване числеността на дивия шаран, както и за подобряване на  хранителната база на водолюбивите птици в защитената местност.

По проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна” са предвидени общо 4 зарибявания, като последното ще бъде през 2023 г. 

Дивият  шаран (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) принадлежи към Разред Шараноподобни, Семейство Шаранови. В България е критично застрашен вид.

В миналото е бил  разпространен във всички сладководни и бракични водоеми на България – реки, блата и езера на Дунавския, Беломорския и Черноморския басейн. Видът е включен в Червената книга на България (1985). Единственото му потвърдено находище е в границите на природна забележителност „Дуранкулашко езеро“.

 

Продължава...

НОВО: Национален конкурс за любителски фотографии на тема: „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“.

70881254 501683460631875 7260442991829975040 n Moew logo

  

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ ФОТОГРАФИИ 

В чест на  50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-РУСЕ

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ „СРЕБЪРНА“

обявяват

Национален конкурс за любителски фотографии на тема:

„Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“.

Статут:

I. Целта на конкурса е хората от различни възрастови групи :

 • да открият красотата на природата и околната среда на територията на резервата „Сребърна“;
 • да повишат интереса си към опазването на природата, да придобият познания за българските обекти на ЮНЕСКО, биосферните паркове и мястото им в световното наследство;
 • да съхранят за бъдещите поколения своето отношение към общоевропейското културно наследство и опазването на природните ресурси.

II. Условия на конкурса:

 • В конкурса могат да участват любители-фотографи от различни възрастови групи, които са посетили резервата „Сребърна“.
 • Желаещите да участват могат да изпратят авторска снимка, с добра резолюция по е-поща или разпечатана в размери 13-18 см (препоръчителна резолюция 1600 х 2243 в пиксели).
 • В придружително писмо е необходимо да бъде уточнен периодът, в който е заснет кадъра, както и лична информация за автора: име и фамилия, учебно заведение/клуб/школа, пощенски адрес и телефон (личен или на родител/учител) за кореспонденция.
 • До конкурса няма да бъдат допускани фотографии, за които участниците не могат да гарантират, че са автори.
 • Краен срок за изпращане на снимките: 30 септември 2022 г. Снимките да се изпращат по е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

или по пощата: гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ № 33, Община Силистра, за фотоконкурса „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“.

 • Жури: Конкурсните творби ще бъдат класирани от съвместен екип от РИОСВ-Русе, Община Силистра, Природонаучния музей в с. Сребърна и гост-оценители.

Резултатите ще бъдат обявени на 20 октомври 2022 г. на интернет страниците на Община Силистра, РИОСВ-Русе и на ПР „Сребърна” на адреси: https://www.silistra.bg, www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com.

Победителите ще бъдат отличени с предметни награди. Най-добрите снимки ще бъдат публикувани в галериите  на интернет страниците на Община Силистра, РИОСВ-Русе и ПР „Сребърна”.

Важно: Авторските права на класираните на първите три места творби са на организаторите на конкурса и ще бъдат използвани при изработката на рекламни материали.

Организаторите не поемат ангажимент да изпращат обратно творбите на участниците в конкурса.

През 2022 г. Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО отбелязва своята 50 -та годишнина.

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (1972 г.) е най-ранният опит да се обединят в един документ концепциите за съхраняване на природата и за опазване на културните обекти. Културната идентичност е неразривно свързана с природната среда, в която се е развивала. Както творчеството на човечеството често се вдъхновява от красотата на природното обкръжение, така и някои от най-красивите природни обекти носят белезите на хилядолетна човешка дейност.

Днес, в списъка към Конвенцията са включени 1154-те обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“; Национален парк „Пирин“; Национален парк „Централен Балкан – част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“; Боянска църква; Мадарският конник; Тракийска гробница Казанлък; Ивановски скални църкви; Рилски манастир; Античен град Несебър; Тракийска гробница Свещари.

През 2019 г. с цел опазване на най-представителните букови гори в деветте резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ - „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“ България се включи и в сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“ (разположен на територията на 18 европейски държави), което беше поредното признание за уникалността на българската природа и традициите в нейното опазване.

 http://whc.unesco.org/en/list/.

 Unesco_Srebarna_.jpg

Природен резерват „СРЕБЪРНА”

Година на включване в Списъка на световното природно и културно наследство: 1983; по критерий (х)

 Сребърна е еутрофно езеро, разположено на брега на река Дунав, на 18 км западно от град Силистра. На западния му бряг се намира село Сребърна.

През 1948 г., езерото „Сребърна” е обявено за резерват, в който се включват и пояс от дървесни насаждения по брега на река Дунав; остров Комлука и акваторията, заключена между острова и брега на реката. През 1999 г., резерватът е прекатегоризиран от строг в поддържан резерват, за да се позволят дейности за управление на влажната зона.

През 1983 г., езерото Сребърна е включено в списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.

В границите на обекта на световното наследство се опазват езеро и езерна екосистема, с площ от 638 хектара, защитени допълнително от 673 хектара буферна зона, обявена през 2008, с Решение на Комитета по световно наследство, в съответствие с критериите на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО.

Резерватът „Сребърна” притежава значително разнообразие от видове, съобщества и екосистеми, като в него са описани 2748 таксона. Езерото Сребърна е най-важното място по българската част на река Дунав за опазването на сладководната флора и растителност. Това е най-голямото оцеляло блато по река Дунав в България. Международната значимост на езерото „Сребърна” се определя преди всичко от изключително богатата орнитофауна. То осигурява място за гнездене на 99 вида птици и представлява сезонен хабитат на около 80 вида прелетни птици. Тук се намира единствената в България гнездова колония на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus). В Сребърна се намират и едни от най-големите гнездови популации на световнот застрашените видове - белоока потапница (Aythya nyroca), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) и ливаден дърдавец (Crex crex).

 

Повече информация за Конвенцията и Природен резерват „Сребърна” можете да намерите на адрес:https://www.riosv-ruse.org/pr-srebarna/konventziya-za-svetovnoto-nasledstvo-na-unesco

Продължава...

Съвместен конкурс кани любители фотографи от страната в резервата „Сребърна“

 • Прочетена: 108 пъти

РИОСВ-Русе, Община Силистра и Природонаучния музей в с. Сребърна канят любители фотографи да се включат в Национален конкурс на тема: „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“. Инициативата е посветена на  50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО.

Целта на конкурса е хора от всички възрасти  да открият красотата  на природата  на територията на резервата „Сребърна“, да повишат интереса си към опазването на околната среда, да придобият познания за българските обекти на ЮНЕСКО,  биосферните паркове и мястото им в световното наследство.

Желаещите да се включат трябва да изпратят авторска снимка, с добра резолюция, като освен данни за контакт да уточнят периода, в който са посетили резервата. Крайният срок за изпращане на снимките е  30 септември 2022 г. по е- поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или по  пощата на адрес: гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ № 33, Община Силистра. Любителските фотографии ще бъдат класирани от съвместен екип от РИОСВ-Русе, Община Силистра, Природонаучния музей в с. Сребърна и гост-оценители, а резултатите ще бъдат обявени на  20 октомври 2022 г. на интернет страниците на Община Силистра, РИОСВ-Русе и на ПР „Сребърна” на адреси: https://www.silistra.bg, www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com.

Пълният текст на условията в конкурса е публикуван на адрес: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse

Допълнителна информация за 50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО може да бъде намерена на адрес: https://www.riosv-ruse.org/pr-srebarna/konventziya-za-svetovnoto-nasledstvo-na-unesco

През 2022 г. Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО отбелязва своята 50 -та годишнина.

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (1972 г.) е най-ранният опит да се обединят в един документ концепциите за съхраняване на природата и за опазване на културните обекти. Културната идентичност е неразривно свързана с природната среда, в която се е развивала. Както творчеството на човечеството често се вдъхновява от красотата на природното обкръжение, така и някои от най-красивите природни обекти носят белезите на хилядолетна човешка дейност.

Днес, в списъка към Конвенцията са включени 1154-те обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“; Национален парк „Пирин“; Национален парк „Централен Балкан – част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“; Боянска църква; Мадарският конник; Тракийска гробница Казанлък; Ивановски скални църкви; Рилски манастир; Античен град Несебър; Тракийска гробница Свещари.

Продължава...

Конкурс но РИОСВ-Русе за снимка с послание на тема: „Инвестирай в нашата планета“ по повод Деня на Земята

Във връзка с отбелязване на Деня на Земята - 22 април  2022 г.,

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява

 конкурс за снимка с послание на тема:

„Инвестирай в нашата планета“

download

Цели

Конкурсът се организира по повод отбелязването на Деня на Земята  22 април 2022 г. Младите хора имат своето място за действие със смели, креативни и иновативни решения.

Това е моментът да променим всичко – бизнес климата, политическия климат и начина, по който предприемаме действия по отношение на климата. Сега е моментът за неудържимата смелост да запазим и защитим нашето здраве, семействата си, препитанието си,  заедно трябва да инвестираме в нашата планета.

Има толкова много неща, които всеки от нас може да направи – да почисти замърсени терени, да изхвърля разделно отпадъците, да засади дърво, да промени навиците си на потребител -  хранене, придвижване, да вземе участие  в кампания за околната среда и др.

Конкурсът за снимка с послание е на тема: „Инвестирай в нашата планета“. Това е    повод да се присъединим към отбелязването на Деня на Земята, за да покажем  нашето отношение към природната среда чрез средствата на фотографията.

2. Право на участие:

В конкурса могат да се включат ученици от Русе, Разград и Силистра, във възрастова група от  VIII до XII клас, като участието е индивидуално.

Всеки участник представя по една снимка, придружена с кратък текст или послание.

3.Изисквания

Участниците трябва да заснемат начина, по който искат или не искат  да изглежда заобикалящата ги среда.  

 • Изисквания към снимките: формат jpeg и резолюция не по-малко от 300 dpi;
 • Изисквания към текстовете: Обемът на историята (есе, лозунг, послание) не бива да надхвърля 1000 думи. Текстът трябва да описва/ представя снимката, да е свързан с нейната тема. Той следва да е написан на шрифт Times New Roman и размер на шрифта 12 пункта.

Участниците могат да предоставят  снимките и текстовете по е-поща на адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Всяка творба трябва да е придружена с информация за автора: име, клас, училище, школа, телефон и/или ел. поща за контакт, име/фамилия и телефон на ръководителя/учителя.

4. Предмет на оценяване

Жури, съставено от експерти на РИОСВ-Русе ще оценят и класират материалите по следните критерии: съответствие с темата, творческо въображение, оригиналност и естетическо оформление, въздействие снимката, литературни качества на текста, синхрон и съгласуваност на текста на историята.

5Награди

Конкурсните творби ще бъдат оценени и класирани. Отличените ученици за първо, второ и трето място ще получат грамоти и предметни награди.

С най-добрите творби от конкурса ще бъде организирана изложба в Информационния център на инспекцията, а някои от тях ще бъдат използвани в публикации или при изработване на рекламно-информацинни материали.

6. Срок за представяне на творбите26.04.2022 г., включително.

Информация за класираните творби ще бъде обявена на Интернет страницата на  РИОСВ – Русе на 29.04.2022 г.

 

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурса!

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.