Резерват „Бели Лом”

Резерват „Бели Лом”

Карта на Резерват  "Бели Лом" и защитена местност "Ломия" може да видите тук

Местоположение:село Кривня, община Ветово и град Цар Калоян, община Цар Калоян.

Площ: 7755.406 дка, изключителна държавна собственост.

Заповед за обявяване: Заповед № 393 от 12.05.1980 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда. Актуализирана площ със Заповед № РД-564 от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: Р№ 32.

Режими: Забранени са всички дейностис изключение на:

1. охрана;

2. посещения с научна цел;

3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;

4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г.) потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

Забранено е самоволното навлизане в границите на защитената територия, освен изключенията по т. 1, 2, 4, 5, като за т. 2 и 4 се изисква специално разрешително , издадено от МОСВ на основание чл. 17, ал. 3 от Закона за защитените територии.

 На територията на резервата са маркирани два пешеходни туристически маршрута, по които е разрешено преминаването на хора. Те са регламентирани със Заповед РД – 377/29.03.2005 г. на Министъра на околната среда и водите:

 • м. “Исток чешма” - хижа „Кривня”;
 • м. “Исток чешма” - м. „Кривненски път”.

При преминаване по пътеките се забранява:

 • отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
 • замърсяване с битови и други отпадъци;
 • събиране на екземпляри от растителни и животински видове;
 • палене на огън;
 • увреждане и изсичане на дърветата;
 • безпокоене на гнездещите птици, увреждане и унищожаване на гнездата им, както и събирането на яйца.
 • Резерват „Бели Лом” е разположен в землищата на селата Кривня и Сеново, община Ветово и град Цар Калоян. Обхваща площ от 773.0 ха, изключителна държавна собственост. Обявен е за резерват през 1980 година със Заповед № 393/12.05.1980 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда. На неговата територия са забранени всички дейности; влизането и преминаването, освен по определените пътеки.

  Резерватът е разположен в южната част на Лудогоро-Добруджанския район. Той включва издънкови дъбово-липови гори, които се обитават от редки и застрашени от изчезване видове птици. За естествените граници от север и изток му служат бреговете на река Бели Лом, а от запад местностите „Исток чешма” и „Ново село”. На юг резерватът граничи с горски площи и обработваеми земи. Той може да се наблюдава от местността „Калето” под с. Кривня, а от западната страна до него може да се достигне от шосето „Цар Калоян-Ветово след известен преход срещу течението на река Бели Лом.

   В целия комплекс релефът се очертава от полегати до стръмни склонове и част от заливна речна тераса, която е заблатена и мочурлива. Коритото на река Бели Лом се отличава с типично меандрово развитие. На места са се образували къси каноньовидни участъци. Тук има останки от стари селища, крепости, скални манастири, а в долината надгробни и селищни могили.

 •  Растителната покривка е представена от характерни издънкови дъбово-липови гори и от интересни храстови съобщества по скалистите терени. Около 80 % от територията му е покрита от гори благун, летен и зимен дъб, сребролистна липа и дребнолиста липа. Срещат се и обикновен и келяв габър, бряст, полски клен, шестил, мекиш, ясен, мукиня, горска ябълка и дива круша, а от храстите- глог, люляк, драка и смрадлика. На места са били извършени изкуствени залесявания с акация.

  Бреговете на реката са обрасли от различни видове върби, елши и бяла топола, а водната повърхност на разливите често е покрита от водна леща, мириофилум или стрелолист.

 • В резерват „Бели Лом” се срещат 70 вида птици, основна част от които са пойни, което е допринесло за включването на резервата в списъка на орнитологично важните места в България, заедно с Природен парк „Русенски Лом”. В резервата се срещат няколко вида кълвачи, бял щъркел, гривеста и ръждива чапла; от дневните грабливи птици- петнистият орел, осоядът, обикновеният мишелов, соколът орко, големият и мълък ястреб; от совите- горска ушата сова и чухалът.

 • Фаунистичоното богатство на резервата се допълва от земноводните – няколко вида жаби, дъждовник; от влечугите – пепелянка, няколко вида вида гущери и костенурки, и от бозайниците-различни видове прилепи, благороден елен, сърна, дива свиня, лисица, вълк, язовец, черен пор, невестулка, дива котка, заек, таралеж и др.

 • Карта на Резерват „Бели Лом" можете да изтеглите тук

 

 

 

 

Продължава...

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.