Проведени проучвания

Проведени проучвания

І. Във връзка с изпълнението на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна”, в периода 01.03.2011 г. - 31.05.2011 г. са извършени проучвателни дейности на територията на ПР „Сребърна” в следния обхват:

     1. Инвентаризация на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР „Сребърна” и изготвяне на програма за залесяване  с местни видове на площите, освободени от „хибридна топола” (технологични планове). Извършване на първоначално проучване на територията на резервата, с цел събиране на достатъчно информация, свързана с горските екосистеми, тяхното състояние и заплахи за благоприятния им статус и съответните поддейности: 

1.1. Характеристика на горския фонд в ПР Сребърна” – площ, сегашно състояние – 2010 г., дървесни видове, биотипове, досегашно стопанисване, ефект от досегашното стопанисване – кратка оценка (доклад).

 1.2. Инвентаризация на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР Сребърна”, както и на местообитание 91 ЕО* (като част от тях), а именно: изследване на площта – теренно заснемане и изготвяне на цифров модел в ГИС, почвени и типологични проучвания, проучване на здравословното състояние на насажденията, разделяне на горската площ на подотдели съобразно типологичните характеристики на месторастенето - при възможност да се запазят старите граници и номерации или да се предложат нови мерки.

 1.3. Анализ на състоянието и извършване на оценка на благоприятния му природозащитен статус на местообитание 91 ЕО*, както и на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР Сребърна”.       

1.4.  Изготвяне на програма за залесяване с местни видове на площите (технологични планове (задание) за залесяване), в които е отстранена хибридна топола във връзка с възстановяване  на местообитание 91 ЕО*:

2. Първоначално проучване на растителността на ПР „Сребърна” и определяне на инвазивните видове растения, тяхното площно разпространение и влиянието им върху естествената растителност във влажната зона. Идентифициране на инвазивните видове и изработване на методика за тяхното отстраняване и бъдеща превенция. Последователност при изпълнението на дейността:

2.1. Провеждане на първоначално теренно проучване на инвазивните видове в ПР Сребърна”:

 • изследване на площта на цялата територия на резервата – теренно заснемане и изготвяне на цифров модел в ГИС;
 • видов състав;
 • площно разпределение по видове;
 • въздействие върху естествените и полуестествените местообитания в резервата;
 • почвени и типологични проучвания;
 • маркиране на инвазивните видове (дървесни и храстови).

2.2. Анализ на състоянието на естествените и полуестествените местообитания и консервационно значими видове в резервата под въздействието на инвазивните видове и оценка на техния благоприятен природозащитен статус.

Въз основа на направените проучвания са направени изводи, че извършването на голи сечи за премахване на инвазивните видове е неудачно. Предложено е използването на т.н. „Саарландски метод”, който се основава на толерирането на ценните дървестни видове чрез опръстеняване или пречупване на неговите конкуренти.

Информацията се допълва

Продължава...

Туристически маршрути на територията на Поддържан резерват „Сребърна”

Съгласно чл. 17 (1)Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 година, изм. и доп. бр. 27/2013 година) в поддържаните резервати може да се осъществят посещения с научна цел и събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за постановяването им на други места само с разрешение на министъра на околната среда и или оправомощени от него длъжностни лица. Това условие се отнася за влизане с лодка в резервата.
Желаещите да се насладят на красотата на Поддържан резерват „Сребърна” могат да го направят без разрешително, използвайки посетителската инфраструктура в бившата буферна зона на резервата, в момента настояща Защитена местност „Пеликаните” при спазване на режимите, записани в заповедта.

 Туристически маршрути

I. „Природонаучен музей - с. Сребърна – Защитена местност „Пеликаните” – Рибарско селище „Атанасово” (в червено)

Описание на маршрута
Проходимост за леки автомобили: да, проходим за леки коли по противопожарния път.
Вид на настилката: трошенокаменна.
Наличие на туристическа инфраструктура: еко-пътеки, наблюдателна кула, беседки, пейки, тоалетни, указателни табели.
Наличие на питейна вода: изворна вода в местността „Тодоранка”.
Забележителности: местността „Тодоранка”, местността „Коджа баир”.
Погледни точки към ПР „Сребърна”: Колонията на къдроглавия пеликан от местността „Сухата чешма”; смесена колония чапли в „Драганова локва” и „Бабушко блато”.

Разстояния на маршрута в километри: 1. Природонаучен музей – с. Сребърна” → 1.5 км → 2. местност „Сухата чешма” 1.5 км (00000) → 3. местност „Тодоранка” →1.5 км → 4. местност „Коджа Баир” → 0.500 км → местност „Домусклак” → 1.00 км → Рибарско селище „Атанасово”.

II. „Фазанарията” – „Южен шлюз” (в синьо)

Кратко описание на маршрута
Обща дължина: 7 км.
Проходимост за леки автомобили: да, проходим за леки коли.
Вид на настилката: трошенокаменна.
Наличие на туристическа инфраструктура: налични указателни табели; пейки, маси.
Наличие на питейна вода: не.
Погледни точки: местност „Камъка” → местност „Габрица” → канал „Драгайка” → „Южен шлюз”.

III. „Участък за спортен риболов” (в оранжево)

Кратко описание на маршрута
Обща дължина: 2 км.
Проходимост за леки автомобили: частично проходим за леки автомобили.
Наличие на туристическа инфраструктура: няма.
Описание: Почивен дом „Сребърна” → местност „Канаричката”.

Ежегодно директорът на РИОСВ-Русе издава заповед, с която разрешава извършването на спортен риболов на територията на ПР „Сребърна”. Възможно е поради промяна на условията да се определи нов участък за риболов в случай на заливане на терени, нарушаване целостта на туристическата инфраструктура или др. причини.

Важно: От 01.06.2013 г. съгласно Проект 5.2.1. „Организиране на места за регламентиран спортен риболов” от утвърдения План за управление е разрешен спортният риболов при следните условия:

 1. Риболовът да се извършва само в следните участъци:
  • • от почивен дом „Сребърна”, в землището на село Сребърна, в южна посока по протежение на 400 метра до местността „Канаричката”;
  • • на брега на река Дунав в границите на резервата.
 2. Придвижването до гореописаните места да става само по съществуващите пътища.
 3. Забранява се придвижването по брега на река Дунав с МПС.
 4. Право да ловят риба имат физически лица, които притежават заверен билет за любителски риболов, който се представя на контролните органи.
 5. Любителският риболов да се извършва с не повече от една въдица (пръчка) с монтирани до два броя куки (единични, двойни или тройни).
 6. Максималното допустимо количество на ден е до 3 килограма риба..
 7. Забранява се уловът, пренасянето и превозването на маломерни екземпляри съгласно Приложение ІІ към чл. 38, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.
 8. Уловената риба не може да бъде предмет на покупко-продажба.
 9. Любителският риболов да се извършва само през светлата част на денонощието през всички дни от седмицата.
 10. Лицата, извършващи любителски риболов са длъжни да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билета по т. 2.
 11. Лицата, извършващи любителски риболов са длъжни да не замърсяват с отпадъци околната среда и да спазват разпоредбите на Закона за защитените територии.
 12. Охраната на ПР „Сребърна” осъществява контрол по изпълнението на Заповедта и да съставя актове при нарушаването й.

Нарушителите на горецитираните условия на заповедта ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Продължава...

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.