Класирани са приложните творби в конкурса на РИОСВ-Русе за Деня на биоразнообразието

  • Прочетена: 1927 пъти

Комисия в състав експерти-биолози на РИОСВ-Русе и гост-оценители класираха постъпилите 28 приложни творби за конкурса, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май. Обект на конкурса са водоплаващите птици, обитаващи Поддържан резерват „Сребърна”. Сред тях има макети на най-популярните видове - къдроглав пеликан, белоока потапница, ням лебед и др.

Победители в индивидуалните участия са възпитаници на учебни заведения в Силистра - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ПГСУАУ „Атанас Буров”, а в колективните творби фаворити са ученици от СОУЕЕ „Константин-Кирил Философ” - гр. Русе. Макар, че конкурсът е регионален, интерес към него са проявили възпитаници от НУ „Любен Каравелов” гр. Нова Загора, област Сливен.

Конкурсът за изработка на макети на водоплаващи птици се реализира в  изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. ”.

Пълният списък с отличените автори е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес:  http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html

Продължава...

От 24 май е разрешен спортният риболов в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2173 пъти

Директорът на РИОСВ-Русе Дауд Ибрям издаде заповед, с която от 24 май  2014 година разрешава извършването на спортен риболов в Поддържан резерват „Сребърна”.

Участъците, които любителите на риболова могат да използват са: от почивен дом „Сребърна” в землището на село Сребърна, в южна посока по протежение на 400 метра до местността „Канаричката” и брега на река Дунав в границите на резервата. Придвижването до тези места може става само по маркираните пътеки.

Право да ловят риба имат физически лица, които притежават заверен билет за любителски риболов, който се представя на контролните органи. Любителите следва да използват не повече от една въдица (пръчка) с монтирани до два броя куки (единични, двойни или тройни).

Риболовът може да се извършва само в светлата част на денонощието, като максимално допустимото количество на ден е до 3 килограма риба.

Контрол за спазване на заповедта ще осъществява охраната на ПР „Сребърна”. Любителите-риболовци са длъжни да не замърсяват с отпадъци околната среда и да спазват разпоредбите на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на ЗЗТ.

Продължава...

22 май е обявен за Международен ден на биологичното разнообразие

  • Прочетена: 1884 пъти

Международният ден на биологичното разнообразие - 22 май е провъзгласен от Организацията на обединените нации, с цел да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа по въпросите на биологичното разнообразие. На този ден през 1992 г. Общото събрание на ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие.

Темата на Международния ден на биологичното разнообразие за 2014 г. е „Островно биоразнообразие“. Островите и обграждащите ги крайбрежни водни зони представляват специфични по рода си екосистеми, обитавани често от растителни и животински видове, които не могат да бъдат видяни никъде другаде по света. Изолираността и специфичните условия са довели до развитието на уникални растителни и животински съобщества. Това биологично разнообразие определя културната идентичност и обезпечава съществуването на 600 милиона островни обитатели – една десета от световното население. 

РИОСВ-Русе посвети открит урок в ОДЗ „Синчец” - кв. „Средна кула”, с участието на деца от подготвителна група „Звънче” на Международния ден на биологичното разнообразие. 

Инициативата е съвместна между РИОСВ-Русе, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и ръководството на детското заведение.

За отбелязване на международната кампания и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” инспекцията обяви конкурс за приложна творба за изработване на макети на водоплаващи птици.

До настоящия момент са постъпили 27 творби, от които 5 макета, 13 оригами и  7 апликации на ученици от гр. Русе, гр. Силистра и гр. Нова Загора (област Сливен).

IMG 5304 - Copy IMG 5308 - Copy IMG 5303 - Copy

Резултатите от конкурса ще бъдат ще бъдат обявени на 29 май 2014 г. 

Продължава...

Езерото Сребърна се захранва със свежи води от река Дунав

  • Прочетена: 1922 пъти

            На 19 май 2014 г. е отворен южният шлюз в Поддържан резерват „Сребърна”. Целта е захранването на езерото със свежи води от река Дунав. Шлюзът ще бъде отворен поне 48 часа, след което ще се вземе решение за затварянето му. Нивото на водата в захранващия канал е 330 см, а при голямо водно огледало 230 см.

Обстановката в резервата е спокойна. Къдроглавите пеликани обучават малките си да летят и да ловят риба.

Продължава...

Актуализирана е площта на защитена местност „Пеликаните”

  • Прочетена: 2123 пъти

Актуализирана е площта на защитена местност „Пеликаните” със заповед на министъра на околната среда и водите (РД-202/2014 г.). Актуализацията е направенa след отразяване на границата на защитената територия в цифровите модели в Картата на възстановената собственост - землища с. Сребърна и с. Ветрен и в Кадастралната карта на гр. Айдемир.

Защитена местност „Пеликаните” представлява бивша буферна зона на поддържан резерват „Сребърна”. От 5428 дка при обявяването й през 1983 г. сега тя е 4200.056 дка. Намаляването на площта й е за сметка на увеличаване площта на резервата.

На територията й са забранени строителство с изключение на пречиствателни и обслужващи съоръжения, свързани с поддържане или подобряване на екологичното състояние на резервата. Забранява се пускането на домашни водоплаващи птици, разкриването на кариери, ловуване, през периода на гнездене и отглеждане на малките на къдроглавия пеликан, залесяване с неместни дървесни видове и замърсяване на терени с битови, промишлени и други отпадъци.

В проекта „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, който се изпълнява от РИОСВ-Русе са предвидени мерки по отношение на защитената територия. Ще бъде изготвен План за управлението й, заедно с актуализацията на действащия на ПР „Сребърна” и възстановяване и рехабилитация на туристическата инфраструктура. 

Продължава...

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявяви конкурс за приложна творба за изработване на макети на птици

  • Прочетена: 604 пъти

Във връзка с отбелязване на Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2014 г. и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, е обявен конкурс за изработване на птици.

Обекти на конкурса са птиците, обитаващи Поддържан резерват Сребърна”. Те могат да бъдат изработени с помощта на приложна техника по избор на участниците-оригами, декупаж, малка пластика и др.  Желателно е при изработката на творбите да бъдат използвани отпадъчни материали.

Конкурсът е предназначен за ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра в три възрастови групи. Конкурсните творби  трябва да се изпращат в РИОСВ-Русе на адрес:  гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе,  придружени с информация за автора-възраст, учебно заведение, телефон за контакт и пощенски адрес до 22 май 2014 г. Резултатите  ще бъдат обявени на  29 май 2014 г.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба по време на честванията на годишнината от природозащитните дейности в  ПР „Сребърна”.

Продължава...

Конкурс на РИОСВ-Русе за приложна творба за изработване на макети на птици

Във връзка с отбелязване на Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2014 г. и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за приложна творба за изработване на макети на птици Условия на конкурса: •Птиците да бъдат изработени с помощта на приложна техника по избор на участниците-оригами, декупаж, малка пластика и др. •Желателно е за изработката на творбите да бъдат използвани отпадъчни материали. •Обекти на конкурса са птиците, обитаващи Поддържан резерват Сребърна”. Повече информация за птиците в резервата може да бъде намерена на интернет страницата на адрес: www.srebarnalake.com; •Участници: ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра в две възрастови групи: - първа група 7-14 години; - втора група: 14 - 16 години; - трета група: 17 - 19 години. •Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат творбите си адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса. Творбите да се придружени с информация за автора-възраст, учебно заведение, телефон за контакт и пощенски адрес. •Краен срок за изпращане на творбите: 22 май 2014 г. •Обявяване на резултатите: 29 май 2014 г. •Жури: Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе и г-жа Християна Стомонякова – регионален координатор на Българското дружество за защита на птиците за град Русе. •Критерии за оценка: творбите трябва да представят водоплаващи видове птици, да бъдат оригинални, ще се оцянява сложността на изпълнение и проявената креативност. •Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба по време на честванията на годишнината от природозащитните дейности в ПР „Сребърна”. •За допълнителни въпроси можете да се обръщате към Рени Петрова-гл. експерт по „Връзки с обществеността” на телефони: 082/ 820 772 или 0889 417 082. Екипът на РИОСВ-Русе пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!

Продължава...

С реализацията на дейностите по проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” ще бъде изготвен План за управление на Резерват „Бели Лом”

  • Прочетена: 1002 пъти

С реализацията на предвидените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” ще бъдат изготвени Планове за управление на резерват „Бели Лом” и на ЗМ „Ломия”.

Това стана ясно на провелата се работна среща в община Разград на 29 май 2014 г. за обсъждане на превантивните мерки през пожароопасния сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост, какъвто е резерватът с представители на местни органи и институции. Г-жа Светлана Иванова в качеството си на ръководител на проекта представи четирите основни дейности: поддържащи и възстановителни, рехабилитация на посетителската инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми, планиране и оптимизация на управлението и мерки за публичност. Голяма част от дейностите по проекта са насочени към поддържан резерват „Сребърна”, тъй като статутът на защитената територия го позволява. Те са свързани с почистване на захранващия канал от растителност, изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав, с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата – проучване на терена и проектиране, изграждане на системата, закупуване на мобилна лаборатория и др. За резерват „Бели Лом” се предвижда също поставяне на табели за обозначаване на двете еко-пътеки и дървени пейки, маси и кошчета за посетителите. Предвидено е да бъдат изготвени материали за резервата като част от образователните пакети за три възрастови групи. Повече информация за реализацията проекта и резерват „Бели Лом” може да бъде намерена на самостоятелната интернет страница на адрес: www.srebarnalake.com. Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) се изпълнява от РИОСВ-Русе и е одобрен със заповед № РД-520/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите. Стойността на одобрена та безвъзмездна финансова помощ е 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26). Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Продължава...

Предстоят срещи във връзка с началото на пожароопасния сезон в защитените територии - изключителна държавна собственост

  • Прочетена: 825 пъти
Експерти на РИОСВ-Русе ще проведат работни срещи в Областна администрация Силистра на 24 април от 11 ч., в Община Разград на 29 април 11 ч. и на 30 април от 10.30 ч. в Община Ветово с представители на общините и отговорните институции за осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост. За територията, контролирана от РИОСВ-Русе такива са Поддържан резерват „Сребърна” (област Силистра) и Резерват „Бели Лом” (области Русе и Разград). Срещите се провеждат в изпълнение на заповедта на министъра на околната среда и водите РД-266/01.04.2014 г., с която периодът 1 април – 31 октомври 2014 г. е обявен за пожароопасен. Целта е предварителна подготовка за предотвратяване възникването на пожари през летните месеци, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешното им гасене. РИОСВ-Русе подготвя писма до съответните общини, чийто землища попадат в защитените територии да осъществят контрол за спазване на забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до защитени територии, да спазват разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, да сформират гасачески групи от доброволци от местното население и осигуряване на оборудване за гасене на пожари. Кметовете на населените места следва да информират населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите.
Продължава...

Наблюдавани са новоизлюпени пеликани в Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 2157 пъти
При ежендневните наблюдения охраната на Поддържан резерват „Сребръна” е забелязала новоизлюпени пеликанчета на наколните платформи. Птиците са спокойни и обгрижват малките. Засега е трудно да се определи броят на новоизлюпените. В края на февруари на четирите наколни платформи долетяха около 120 къдроглави пеликана, които формираха между 60-70 двойки. Гнезновият период преминава спокойно. Нивото на водата в езерото е 230 см.
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.