Проведени проучвания

Проведени проучвания

І. Във връзка с изпълнението на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна”, в периода 01.03.2011 г. - 31.05.2011 г. са извършени проучвателни дейности на територията на ПР „Сребърна” в следния обхват:

     1. Инвентаризация на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР „Сребърна” и изготвяне на програма за залесяване  с местни видове на площите, освободени от „хибридна топола” (технологични планове). Извършване на първоначално проучване на територията на резервата, с цел събиране на достатъчно информация, свързана с горските екосистеми, тяхното състояние и заплахи за благоприятния им статус и съответните поддейности: 

1.1. Характеристика на горския фонд в ПР Сребърна” – площ, сегашно състояние – 2010 г., дървесни видове, биотипове, досегашно стопанисване, ефект от досегашното стопанисване – кратка оценка (доклад).

 1.2. Инвентаризация на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР Сребърна”, както и на местообитание 91 ЕО* (като част от тях), а именно: изследване на площта – теренно заснемане и изготвяне на цифров модел в ГИС, почвени и типологични проучвания, проучване на здравословното състояние на насажденията, разделяне на горската площ на подотдели съобразно типологичните характеристики на месторастенето - при възможност да се запазят старите граници и номерации или да се предложат нови мерки.

 1.3. Анализ на състоянието и извършване на оценка на благоприятния му природозащитен статус на местообитание 91 ЕО*, както и на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР Сребърна”.       

1.4.  Изготвяне на програма за залесяване с местни видове на площите (технологични планове (задание) за залесяване), в които е отстранена хибридна топола във връзка с възстановяване  на местообитание 91 ЕО*:

2. Първоначално проучване на растителността на ПР „Сребърна” и определяне на инвазивните видове растения, тяхното площно разпространение и влиянието им върху естествената растителност във влажната зона. Идентифициране на инвазивните видове и изработване на методика за тяхното отстраняване и бъдеща превенция. Последователност при изпълнението на дейността:

2.1. Провеждане на първоначално теренно проучване на инвазивните видове в ПР Сребърна”:

  • изследване на площта на цялата територия на резервата – теренно заснемане и изготвяне на цифров модел в ГИС;
  • видов състав;
  • площно разпределение по видове;
  • въздействие върху естествените и полуестествените местообитания в резервата;
  • почвени и типологични проучвания;
  • маркиране на инвазивните видове (дървесни и храстови).

2.2. Анализ на състоянието на естествените и полуестествените местообитания и консервационно значими видове в резервата под въздействието на инвазивните видове и оценка на техния благоприятен природозащитен статус.

Въз основа на направените проучвания са направени изводи, че извършването на голи сечи за премахване на инвазивните видове е неудачно. Предложено е използването на т.н. „Саарландски метод”, който се основава на толерирането на ценните дървестни видове чрез опръстеняване или пречупване на неговите конкуренти.

Информацията се допълва

нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.