Logo
Печат на тази страница

Проведени проучвания

Проведени проучвания

І. Във връзка с изпълнението на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна”, в периода 01.03.2011 г. - 31.05.2011 г. са извършени проучвателни дейности на територията на ПР „Сребърна” в следния обхват:

     1. Инвентаризация на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР „Сребърна” и изготвяне на програма за залесяване  с местни видове на площите, освободени от „хибридна топола” (технологични планове). Извършване на първоначално проучване на територията на резервата, с цел събиране на достатъчно информация, свързана с горските екосистеми, тяхното състояние и заплахи за благоприятния им статус и съответните поддейности: 

1.1. Характеристика на горския фонд в ПР Сребърна” – площ, сегашно състояние – 2010 г., дървесни видове, биотипове, досегашно стопанисване, ефект от досегашното стопанисване – кратка оценка (доклад).

 1.2. Инвентаризация на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР Сребърна”, както и на местообитание 91 ЕО* (като част от тях), а именно: изследване на площта – теренно заснемане и изготвяне на цифров модел в ГИС, почвени и типологични проучвания, проучване на здравословното състояние на насажденията, разделяне на горската площ на подотдели съобразно типологичните характеристики на месторастенето - при възможност да се запазят старите граници и номерации или да се предложат нови мерки.

 1.3. Анализ на състоянието и извършване на оценка на благоприятния му природозащитен статус на местообитание 91 ЕО*, както и на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР Сребърна”.       

1.4.  Изготвяне на програма за залесяване с местни видове на площите (технологични планове (задание) за залесяване), в които е отстранена хибридна топола във връзка с възстановяване  на местообитание 91 ЕО*:

2. Първоначално проучване на растителността на ПР „Сребърна” и определяне на инвазивните видове растения, тяхното площно разпространение и влиянието им върху естествената растителност във влажната зона. Идентифициране на инвазивните видове и изработване на методика за тяхното отстраняване и бъдеща превенция. Последователност при изпълнението на дейността:

2.1. Провеждане на първоначално теренно проучване на инвазивните видове в ПР Сребърна”:

  • изследване на площта на цялата територия на резервата – теренно заснемане и изготвяне на цифров модел в ГИС;
  • видов състав;
  • площно разпределение по видове;
  • въздействие върху естествените и полуестествените местообитания в резервата;
  • почвени и типологични проучвания;
  • маркиране на инвазивните видове (дървесни и храстови).

2.2. Анализ на състоянието на естествените и полуестествените местообитания и консервационно значими видове в резервата под въздействието на инвазивните видове и оценка на техния благоприятен природозащитен статус.

Въз основа на направените проучвания са направени изводи, че извършването на голи сечи за премахване на инвазивните видове е неудачно. Предложено е използването на т.н. „Саарландски метод”, който се основава на толерирането на ценните дървестни видове чрез опръстеняване или пречупване на неговите конкуренти.

Информацията се допълва

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.